U bent hier

Praktische mogelijkheden

Standaard in Praktijk (StiP) Cursussen

Onder de titel ‘Standaard in de Praktijk’ worden nascholingen aangeboden van een dagdeel, voor groepen  van 10-18 huisartsen en/of praktijkmedewerkers. Deze StiP cursussen gaan over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk waarin met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde komt. Wij maken voor deze cursussen gebruik van docenten, vaak kaderhuisartsen en andere experts. Ervaren docenten uit de huisartsenwereld zelf, die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

NHG Leergangen

Leergangen bestaan uit vier bijeenkomsten van elk vier uur, die in samenwerking met de regionale nascholingspartner op locatie gegeven worden. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, afgewisseld met plenaire sessies. Tijdens iedere bijeenkomst wordt door een inhoudsdeskundige een inleiding of een toelichting gegeven. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt de deelnemers gevraagd een voorbereidende opdracht te maken. De groepsgrootte is 10-18 deelnemers.

NHG-Kaderopleidingen

Het NHG heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de ontwikkeling van kwaliteitsbewaking van kaderopleidingen huisartsgeneeskunde. De uitvoering is in handen van de acht huisartseninstituten. Het NHG draagt zorg voor het vaststellen van het opleidingsprogramma en de eindtermen, en bewaakt de kwaliteit. De afgestudeerde kaderarts kan zich inschrijven in het register van het CHBB.

Andere cursussen

Masterclass huisarts in achterstandswijk Werken in een achterstandswijk doet een beroep op uw flexibiliteit, creativiteit en kunde. De problematiek is gevarieerd en uitdagend en vraagt meer dan doorsnee huisartsenzorg. Lage sociaaleconomische levensomstandigheden, taal- en cultuurverschillen en persoonsgebonden beperkingen of belemmeringen vragen extra deskundigheid om kwalitatief goede zorg te bieden. Een interessante uitdaging voor u als huisarts, hoe is dat voor u in de praktijk?

Cognitieve gedragstherapie; Motiverende gespreksvoering, Problem Solving Treatment

NHG Scholing heeft op het gebied van de arts-patiënt communicatie een aanbod van intensieve cursussen en trainingen voor toepassing door medewerkers in de huisartsenpraktijk. Desgewenst zijn kortere (deel-)cursussen mogelijk in de regio of binnen de eigen organisatie. Een introductie is al mogelijk met een omvang van één dagdeel.

Starten met stoppen

Het NHG en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) hebben samen met STIVORO een cursus ontwikkeld met daarin aandacht voor de verslavende werking van nicotine, motiverende gesprekstechnieken en een efficiënte praktijkorganisatie.

Telefonische bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van uw praktijk is van het grootste belang. Voor uw patiënten én voor u als huisarts. Het loont dan ook de moeite om uw bereikbaarheid onder de loep te nemen: om u daarbij te helpen is de cursus Telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk ontwikkeld. U maakt tijdens het programma een persoonlijk verbeterplan en leert deze direct te vertalen naar uw eigen praktijksituatie.

Triage in de dagpraktijk

Goed uitgevoerde triage is een van de onderdelen van instroommanagement. Door triage beoordeelt de assistente de spoedeisendheid van de hulpvraag. Ook kan ze aan de hand van triage de agenda van het spreekuur indelen. De NHG-Triagewijzer is een hulpmiddel bij triage; en bevat ongeveer 60 protocollen aan de hand waarvan de assistente triagegesprekken kan voeren.

Meer informatie over de cursussen leest u hier.