U bent hier

NHG-Standaard Hand- en polsklachten

NHG-Standaard Hand- en polsklachten

Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets JJXR. Huisarts Wet 2010:53(1):22-39.

Kernboodschappen

 • Diagnosen bij hand- en polsklachten kunnen in de regel zonder aanvullend onderzoek worden vastgesteld.
 • De huisarts behandelt de meeste hand- en polsklachten zelf.

InleidingNHG Samenvattingskaart

De NHG-Standaard Hand- en polsklachten geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met klachten van de hand en pols in de huisartsenpraktijk. De huisarts wordt bij hand- en polsklachten meestal direct op het spoor van een specifieke aandoening gezet. Daarom behandelt deze standaard de diagnostiek en het beleid bij de meest voorkomende specifieke aandoeningen van de hand en pols: carpaletunnelsyndroom (CTS), ganglion, artrose van de hand, trigger finger en trigger thumb, mallet finger, contractuur van Dupuytren en tendovaginitis van De Quervain.1)

Aspecifieke hand- en polsklachten vallen buiten het bestek van deze standaard.2) Deze standaard gaat verder, met uitzondering van de mallet finger, niet in op het beleid bij acute traumata van de hand en pols, zoals fracturen, rupturen en verwondingen. Buiten het bestek van deze standaard vallen ook aandoeningen die zich niet uitsluitend beperken tot de hand- en polsregio, zoals het complex regionaal pijnsyndroom (voorheen bekend als Südeckse dystrofie of sympathische reflexdystrofie), de ziekte van Raynaud (zie de Farmacotherapeutische richtlijn Raynaud fenomeen), aandoeningen van de huid (zoals huidinfecties, eczeem, epitheelcyste), bottumoren en reumatoïde artritis (zie NHG-Standaard Artritis). Tot slot gaat de standaard niet in op hand- en polsklachten die hun oorsprong elders in het lichaam hebben (zoals hand- en polsklachten door een cervicale hernia).

Achtergronden algemeenNHG Samenvattingskaart

EpidemiologieNHG Samenvattingskaart

In de algemene Nederlandse bevolking wordt de jaarlijkse prevalentie van hand- en polsklachten geschat op 125 per 1000 personen. De incidentie van handklachten in de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt ongeveer 8 nieuwe episoden per 1000 patiënten per jaar en van polsklachten ongeveer 4 episoden per 1000 patiënten per jaar. De prevalentie van handklachten in de Nederlandse huisartsenpraktijk wordt geschat op 10 per 1000 patiënten en van polsklachten op zes per 1000 patiënten. De incidentie en prevalentie van zowel hand- als polsklachten in de huisartsenpraktijk zijn hoger voor vrouwen dan voor mannen.3)

Beloop en prognoseNHG Samenvattingskaart

Hand- en polsklachten gaan gepaard met pijn en vermindering van functies, hetgeen forse invloed kan hebben op de nachtrust en dagelijkse activiteiten. Van alle patiënten die in verband met hand- en polsklachten de huisarts bezoeken, is ongeveer een kwart na drie maanden hersteld. Na een jaar zegt ongeveer 40% van de patiënten hersteld te zijn.4)

Tabel 1 Specifieke aandoeningen aan de hand en pols en belangrijkste symptomen.

Lokalisatie Aandoening Belangrijkste symptomen
Pols en/of vingers Carpaletunnelsyndroom (Nachtelijke) paresthesieën in voornamelijk dig 1 tot 3 en de aansluitende handpalmregio. Wapperen met de hand kan verlichting geven.
  Ganglion Veelal pijnloze uitstulping van gewrichtskapsel of peesschede, gevuld met synoviale vloeistof.
Vingers Artrose PIP (proximale inter- falangeale gewricht) en DIP (distale interfalangeale gewricht) Pijn en/of zwelling en/of stijfheid en/of bewegings- beperking van PIP- en DIP-gewrichten.
  Trigger finger of Trigger thumb Pijn bij buigen en ‘hokken’ bij strekken van de vinger of duim en/of zwelling van buigpees (palmair).
  Mallet finger Flexiestand DIP, actief strekken niet mogelijk.
  Contractuur van Dupuytren Vast-elastische, soms pijnlijke verdikkingen/ strengen in de handpalm met geleidelijk progressieve flexiecontractuur in met name dig 4 en/of 5.
Pols en/of duim Tendovaginitis van De Quervain Lokale (druk)pijn en/of zwelling aan radiale zijde van pols.
Duim Artrose CMC-I (carpometa- carpale-I-gewricht) Pijn en/of zwelling en/of stijfheid en/of bewegings- beperking van CMC-I-gewricht.

Ongunstige prognostische factoren zijn: hogere leeftijd, vrouwelijk geslacht, klachten die langer dan drie maanden bestaan bij het eerste consult, de neiging tot somatiseren, en het gevoel weinig controle te hebben over de pijnklachten en de gevolgen van de aandoening in het dagelijks functioneren.5)

Richtlijnen diagnostiek en beleid algemeenNHG Samenvattingskaart

Bij de specifieke hand- en polsaandoeningen zijn in de regel anamnese en gericht lichamelijk onderzoek (inspectie, palpatie en bewegingsonderzoek) voldoende om de diagnose te stellen en andere diagnosen onwaarschijnlijker te maken (zie tabel 1). Aanvullend onderzoek is meestal niet nodig.

Algemene aandachtspunten bij de presentatie van hand- en polsklachten zijn de lokalisatie, de aanleiding (denk hierbij aan een recent of een oud trauma), de aard, de ernst van de klacht, het tijdstip van optreden en de dagelijkse bezigheden (werk, hobby’s). Aandachtspunten bij lichamelijk onderzoek zijn kleur, doorbloeding, huidtemperatuur, zwelling of atrofie, bewegingsbeperkingen of paresthesieën, pijn bij bewegen, sensibiliteit en spierkracht.

De huisarts behandelt hand- en polsklachten in de regel zelf. Daarbij wordt meestal volstaan met voorlichting en advies, desgewenst gecombineerd met pijnstilling.6) In aansluiting op de gegeven mondelinge voorlichting kunt u de patiënt – afhankelijk van de specifieke aandoening – de NHG-Patiëntenbrieven Carpaletunnelsyndroom, Ganglion van pols of hand, Artrose van uw hand, Springvinger, Malletvinger, Contractuur van Dupuytren of Peesirritatie van De Quervain meegeven (voor een overzicht van alle patiëntenbrieven zie www.nhg.org > patiëntenbrieven). Bij ernstige of langdurige klachten bestaat het verdere beleid – afhankelijk van de specifieke aandoening – uit ergonomische aanpassingen, spalkbehandeling,7) oefentherapie, lokale corticosteroïdinjectie,8) aanvullend onderzoek of operatieve behandeling.9) Vraag naar ziekteverzuim en informeer in geval van ziekteverzuim bij de patiënt naar afspraken met de bedrijfsarts of overleg zo nodig met de bedrijfsarts bij werkgerelateerde of arbeidsrelevante hand- en polsklachten.10)

CarpaletunnelsyndroomNHG Samenvattingskaart

AchtergrondenNHG Samenvattingskaart

Het carpaletunnelsyndroom (CTS) bestaat uit een verzameling klachten veroorzaakt door compressie van de nervus medianus in het verloop van de carpale tunnel. De carpale tunnel is een nauwe doorgang aan de palmaire zijde van de pols. De tunnel wordt aan de dorsale zijde begrensd door de carpalia en aan de palmaire zijde door het ligamentum carpi transversum. In de tunnel lopen naast de zenuw ook de buigpezen van de duim en vingers.

CTS is een aandoening die meer bij vrouwen dan bij mannen voorkomt en vooral in de leeftijdscategorie van veertig tot zestig jaar.11) De prevalentie van CTS in de algemene bevolking bedraagt ongeveer negentig per duizend voor vrouwen en ongeveer zes per duizend voor mannen. De incidentie in de huisartsenpraktijk wordt voor vrouwen geschat op ongeveer vier nieuwe episoden per duizend patiënten per jaar en voor mannen op ongeveer één nieuwe episode per duizend patiënten per jaar. In een normpraktijk (2350 patiënten) stelt de huisarts per jaar vier tot zes keer de diagnose CTS. Risicofactoren voor CTS zijn vrouwelijk geslacht, hogere leeftijd, overgewicht, posttraumatische en congenitale vormafwijkingen van de carpale tunnel, reumatoïde artritis, zwangerschap, ovariëctomie, diabetes mellitus en hypo- en hyperthyreoïdie.12) Werkgerelateerde risicofactoren zijn snel repeterende bewegingen, hand-armtrillingen en ongunstige werkhoudingen (meer dan dertig graden dorsaal of palmaire flexie uit de neutrale polsstand).

CTS wordt veroorzaakt door drukverhoging in de carpale tunnel.13) Deze drukverhoging veroorzaakt ischemie in de nervus medianus, dat aanleiding geeft tot verminderde zenuwgeleiding met als gevolg paresthesieën, sensibele uitval en pijn. Over de periode van ongeveer een jaar blijkt spontane vermindering van de klachten op te treden in ongeveer een kwart van de gevallen. Bij ongeveer de helft van de gevallen blijven de klachten onveranderd en bij ongeveer een kwart zijn de klachten verergerd.14) Zwangerschap is een uitlokkende factor, maar de prognose na de bevalling is gunstiger; ongeveer de helft herstelt na een jaar. Andere gunstige prognostische factoren zijn een korte duur van de symptomen bij presentatie en een jongere leeftijd.

Richtlijnen diagnostiekNHG Samenvattingskaart

Er bestaat geen gouden standaard voor de diagnose CTS.15) De diagnose kan in de huisartsenpraktijk in eerste instantie goed worden gesteld op grond van de anamnese en het klinisch beeld. Zenuwgeleidingsonderzoek is doorgaans niet noodzakelijk. De diagnose CTS wordt vermoed op grond van het typische klachtenpatroon in de anamnese: (nachtelijke) vaak pijnlijke tintelingen en/of een doof gevoel in de duim, wijsvinger en middelvinger en de radiale zijde van de ringvinger en de aansluitende regio van de handpalm. De paresthesieën kunnen zich echter ook in de hele hand voordoen en zelfs uitstralen naar de hele arm. De klachten kunnen de patiënt uit de slaap wekken en enkelzijdig of dubbelzijdig optreden. Wapperen met de handen kan verlichting geven van de klachten (flick-sign). Het lichamelijk onderzoek kan de diagnose aannemelijker maken, maar dient vooral om een indruk te krijgen van de ernst van de aandoening (atrofie, krachtsverlies). Lichamelijk onderzoek is ook van belang wanneer de anamnese aanleiding geeft om aan andere aandoeningen dan CTS te denken.

AnamneseNHG Samenvattingskaart

Vraag bij presentatie van de klacht tintelingen en/of sensibele uitval en/of pijn in de hand ter bevestiging of verwerping van de diagnose CTS naar:

 • de lokalisatie van de klachten;
 • verstoorde nachtrust;
 • handbewegingen die klachten kunnen doen verminderen (wapperen, af laten hangen);
 • activiteiten of houdingen die de klachten kunnen provoceren of verergeren.

Vraag ter bepaling van de ernst van de klachten naar:

 • enkel- of dubbelzijdigheid van de klachten;
 • het bestaan van klachten ’s nachts of overdag;
 • het intermitterend of continu zijn van de klachten;
 • onhandigheid/verminderde handfunctie (dingen uit de hand laten vallen, vaak optredend zonder krachtsverlies, maar ten gevolge van verminderde sensibiliteit);
 • verminderde kracht;
 • mate van hinder bij de dagelijkse werkzaamheden en activiteiten.

Vraag ter differentiatie van andere aandoeningen naar klachten van:

 • de nek en provocatie van de klachten door bewegingen van de nek;
 • de schouder;
 • de elleboog, onderarm en pols.

Lichamelijk onderzoekNHG Samenvattingskaart

De waarde van lichamelijk onderzoek16) bij een patiënt met klachten van CTS is beperkt. Provocatietesten worden niet aanbevolen, omdat een positieve uitslag van een provocatietest niet differentieert tussen CTS en andere oorzaken voor paresthesieën in de hand en een negatieve uitslag niet bijdraagt aan het verwerpen van de diagnose CTS.

Krachtsverlies van de musculus abductor pollicis brevis (verminderde kracht bij abductie van de duim tegen weerstand) en/of de musculus opponens pollicis (verminderde kracht bij het drukken van de duim tegen de basis van de pink) en atrofie van de duimmuis zijn klinisch relevante aanwijzingen voor het bestaan van een CTS. Deze bevindingen zijn weinig specifiek voor CTS, maar hebben een prognostische waarde omdat ze in een laat stadium optreden.

Beoordeel bij bijkomende klachten in de nek, schouder, elleboog, of onderarm:

 • of het gebied van de uitstraling correspondeert met dermatoom C6 of C7, het gebied van de nervus ulnaris of de nervus radialis.
 • of de klachten in de hand of pols kunnen worden geprovoceerd door bewegingen van de nek, schouder of elleboog (radiculair syndroom, neurogeen thoracic outlet syndroom).
 • of de klachten in de hand of pols geprovoceerd kunnen worden door palpatie van structuren in de nek, schouder of elleboog (ulnaropathie).

Aanvullend onderzoekNHG Samenvattingskaart

Bij een typische klinische presentatie is het in de eerste lijn niet nodig zenuwgeleidingsonderzoek te verrichten, omdat het geen consequenties heeft voor het directe beleid van de huisarts. In de tweede lijn is het gangbaar om voorafgaand aan een operatie zenuwgeleidingsonderzoek te verrichten.17)

EvaluatieNHG Samenvattingskaart

Stel de diagnose CTS aan de hand van het klinisch beeld bij:

 • Pijn, tintelingen en/of sensibele uitval in dat gedeelte van de hand dat door de nervus medianus wordt geïnnerveerd (duim, wijs- en middelvinger).
 • De diagnose wordt ondersteund door de kenmerken nachtelijke klachten, klachten in beide handen, en – het meest uitgesproken in de dominante hand – verlichting door wapperen met de hand.

Symptomen die ook bij CTS kunnen passen zijn: functievermindering van de hand in de ochtenduren, klachten die bij het voortschrijden van de aandoening ook overdag bestaan, krachtsverlies en klachten in de gehele hand met soms ook uitstraling naar de arm.

Differentiaal diagnostische overwegingen zijn:

 • cervicale radiculopathie (C6 of C7);
 • ulnaropathie;
 • polyneuropathie;
 • onderliggende artrogene of tendomyogene aandoening van pols of hand;
 • aspecifieke hand- en polsklachten.

Richtlijnen beleidNHG Samenvattingskaart

Het beleid18) bij geringe of kortdurende klachten is expectatief en bestaat alleen uit voorlichting en/of adviezen.

Voorlichting en adviezenNHG Samenvattingskaart

Bespreek het ontstaan van CTS, de risicofactoren, het te verwachte beloop (circa 25% verbetert na één jaar) en de te verwachten effecten, bijwerkingen en complicaties van de beschikbare behandelingsmogelijkheden. Bij zwangerschap is een afwachtend beleid en spalkbehandeling eerste keus. Bij ernstige klachten in de zwangerschap is het beleid niet anders dan buiten de zwangerschap.

Niet-medicamenteuze behandelingNHG Samenvattingskaart

Overweeg een spalkbehandeling (waarbij de pols in een neutrale stand gehouden wordt) bij patiënten met CTS-klachten die hinder veroorzaken bij dagelijkse activiteiten en bij contra-indicaties voor corticosteroïdinjecties of bij een voorkeur van de patiënt voor spalkbehandeling.19)De huisarts kan dit zelf doen of hiervoor verwijzen naar een ergotherapeut. Men dient de spalk in ieder geval ‘s nachts te dragen en zo mogelijk ook overdag. Het dragen van een spalk kan de klachten op korte termijn (tot vier weken) verminderen. Indien het dragen van de spalk na zes weken niet leidt tot een vermindering van de klachten, heeft het geen zin deze behandeling voort te zetten.

Medicamenteuze behandelingNHG Samenvattingskaart

Overweeg bij CTS-klachten die hinder veroorzaken bij dagelijkse activiteiten een injectie met een corticosteroïd in de carpale tunnel of enkele centimeters proximaal van de polsplooi (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml).20)Herhaal de injectie bij geen effect na twee tot drie weken. De kans op herstel van klinische symptomen op de korte termijn (tot vier weken) bij een injectie met een corticosteroïd, is 2,5 keer zo groot als de kans op herstel van symptomen na een placebobehandeling. De effectiviteit van een corticosteroïdinjectie op de lange termijn is onbekend. Indien er na twee juist geplaatste injecties met een tussenpoos van twee tot drie weken geen verbetering is opgetreden, is verdere injectiebehandeling niet zinvol. Bij CTS bij reumatoïde artritis is een corticosteroïdinjectie eerste keus.

VerwijzingNHG Samenvattingskaart

Overweeg een verwijzing voor een chirurgische interventie bij ernstige CTS-klachten (gepaard gaand met verminderde kracht van de musculus opponens pollicis of duimmuisatrofie of krachtsvermindering van de musculus abductor pollicis brevis), of bij langdurige aanhoudende klinische klachten waarbij onvoldoende symptoomverlichting door conservatieve behandeling of injectiebehandeling is opgetreden. Overweeg eveneens een verwijzing voor chirurgische behandeling bij klachten die het dagelijks functioneren in ernstige mate beïnvloeden of van invloed zijn op het functioneren op het werk, tenzij de patiënt dit niet als eerste wil.21) De succeskans van chirurgie is groter in vergelijking met conservatieve behandeling, maar de verschillen in klinisch opzicht zijn gering. De succeskans van chirurgie wordt niet bepaald door de tijdsduur van de klachten voorafgaand aan de operatie. Gips- of spalkimmobilisatie na operatie wordt niet aanbevolen, omdat dit geen aantoonbaar voordeel biedt voor het herstel. Gedurende drie tot zes maanden na de operatie kan de patiënt nog last houden van verlies van kracht, functieverlies, littekenpijn, gevoeligheid van duim- en/of pinkmuis, gevoelsvermindering en tintelingen.

GanglionNHG Samenvattingskaart

AchtergrondenNHG Samenvattingskaart

Een ganglion22) is een uitstulping van het gewrichtskapsel of van de peesschede die gevuld is met synoviale vloeistof. De meeste ganglia liggen aan de dorsale zijde van de pols. Een peesschede ganglion kan gevonden worden aan de volaire zijde van het MCP-gewricht dan wel proximale falanx. Een ganglion uitgaande van de gewrichten van de pols kan gevonden worden aan de dorsale en aan de radiovolaire zijde van de pols. Ten slotte kan er ook nog een ganglion worden gevonden aan de dorsale zijde van de DIP-gewrichten (mucoidcyste). Meestal geeft een ganglion geen klachten, soms zijn er pijnklachten bij bepaalde bewegingen.

In de algemene bevolking bedraagt de prevalentie van een ganglion 4,5 per 1000 personen en de incidentie 3,3 episoden per 1000 personen per jaar.23) Een ganglion aan de hand of pols komt het meeste voor bij vrouwen en in de leeftijdscategorie tussen een leeftijd van twintig tot veertig jaar.

De oorzaak voor het ontstaan van een ganglion is meestal onbekend.24) Een ganglion ter hoogte van het DIP-gewricht is meestal een gevolg van een degeneratieve afwijking (artrose van het DIP-gewricht). Ulceratie van de cyste komt uitsluitend voor aan het DIP-gewricht. Een ganglion kan een uiting zijn van artrose al dan niet na een fractuur. Er lijkt geen duidelijke relatie te bestaan met werk of vrijetijdsbesteding. Een ganglion kan geleidelijk of abrupt ontstaan en verdwijnt in bijna de helft van de gevallen weer spontaan.

Richtlijnen diagnostiekNHG Samenvattingskaart

De diagnose25) kan aan de hand van lichamelijk onderzoek goed worden gesteld.

Lichamelijk en aanvullend onderzoekNHG Samenvattingskaart

 • Palpeer de zwelling en let op fixatie van de zwelling aan de onderlaag.
 • Bij twijfel: puncteer, aspireer of doorlicht de zwelling in een donkere ruimte met een fel lampje (diafanie). Gebruik bij aspiratie een dikke naald om de vaak geleiachtige vloeistof op te kunnen zuigen.

EvaluatieNHG Samenvattingskaart

Stel de diagnose ganglion bij een gladde en vast-elastische tot zeer vaste zwelling, gefixeerd aan de onderlaag ter hoogte van het DIP-gewricht, aan de dorsale zijde van de pols of ter hoogte van de overgang van het os scaphoïdeum en het os lunatum. Een helder soms geleiachtig punctaat of diafanie bij doorlichten bevestigt bij twijfel de diagnose. Indien er hinder bestaat bij een polsganglion, denk dan ook aan carpale instabiliteit als onderliggende oorzaak.2)

Richtlijnen beleidNHG Samenvattingskaart

Voorlichting en adviezenNHG Samenvattingskaart

Het betreft een onschuldige aandoening die in de helft van alle gevallen spontaan verdwijnt. Wacht af als er geen klachten zijn.26)

AspiratieNHG Samenvattingskaart

Aspireer het ganglion met een dikke naald bij mechanische bezwaren of een cosmetisch probleem, of bij angst voor een kwaadaardige aandoening. Een helder, geleiachtig punctaat ondersteunt de diagnose. Aspiratie heeft vaak een kortdurend effect. De kans op een recidiefzwelling na de aspiratie is ongeveer 50%. Vanwege het ontbreken van bewijs voor effectiviteit wordt aspiratie gecombineerd met een corticosteroïdinjectie niet geadviseerd.

VerwijzingNHG Samenvattingskaart

Verwijs voor een chirurgische behandeling bij een ganglion met pijn, ADL-beperkingen en wanneer (eventueel meerdere) aspiratie(s) onvoldoende effect sorteerde(n). Hierbij vindt een open of een arthroscopische excisie van het ganglion plaats. De kans op een recidief na excisie is 1 tot 40%.

Verwijs bij ulceratie van de cyste aan het DIP-gewricht (een afwijking bekend als mucoidcyste). Indien er sprake is van een ernstige artrose, kan het noodzakelijk zijn een artrodese van het DIP-gewricht uit te voeren (bereid de patiënt hierop voor).

Artrose van de hand NHG Samenvattingskaart

AchtergrondenNHG Samenvattingskaart

Artrose is een klinisch syndroom gekenmerkt door gewrichtspijn, stijfheid en functiebeperking. Artrose in de hand komt meestal voor aan de volgende gewrichten:

 • duimbasis (CMC-I) ;
 • proximale vingergewrichten (PIP) ;
 • distale vingergewrichten (DIP) .

Kenmerkend is de vorming van benige verdikkingen (noduli) bij de PIP-gewrichten (noduli van Bouchard) of bij de DIP-gewrichten (noduli van Heberden). Artrose in de pols is zeldzaam, maar er kan soms sprake zijn van artrose aan de radiale zijde van de pols (carporadiale gewricht).

Het merendeel van de mensen in de leeftijdscategorie ouder dan 55 jaar heeft radiologische kenmerken van artrose van de hand of pols, maar slechts ongeveer 20% van hen heeft ook klinische symptomen.27) De prevalentie en incidentie van artrose zijn aanzienlijk hoger voor vrouwen dan voor mannen en nemen toe met de leeftijd. De gevolgen van artrose voor het dagelijks functioneren en voor de zelfredzaamheid van ouderen kan groot zijn, maar toch wordt lang niet altijd hulp gezocht. Artrose van CMC-I kan ook op veel jongere leeftijd al klachten geven.

Het verlies van gewrichtskraakbeen en de nieuwvorming van bot kunnen het gevolg zijn van langdurige mechanische belasting, een eerder trauma of instabiliteit van het gewricht.28) Artrose komt ook vaak voor zonder aanwijsbare oorzaak (primaire artrose) of bij mensen met een inflammatoire vorm van artritis zoals reumatoïde artritis (secundaire artrose). Zie NHG-Standaard Artritis. Andere risicofactoren zijn een familiegeschiedenis van artrose, hogere leeftijd en overgewicht.29)

Het merendeel van de patiënten rapporteert over een periode van twee jaar een toename van pijnklachten, maar artrose van de hand heeft niet altijd een progressief beloop.30) Progressie gaat samen met verminderde knijpkracht van de handspieren. Artrose van het CMC-I-gewricht heeft onder meer

door andere mogelijke oorzaken (eerder trauma of instabiliteit) en andere behandelingsmogelijkheden een andere (vaak minder gunstige) prognose. CMC-I-artrose gaat doorgaans gepaard met meer beperkingen in functie dan artrose van de PIP- of DIP-gewrichten. Pijnklachten bij artrose treden vaak op in exacerbaties (ook wel flares genoemd), die gepaard kunnen gaan met toegenomen stijfheid, warmte en hydrops (zie NHG-Standaard Artritis). Er zijn nog weinig gegevens over de invloed van comorbiditeit, werkgerelateerde en/of arbeidsrelevante factoren en psychosociale factoren (angst, depressie, ziekteperceptie) op het beloop van klachten bij handartrose en met name op de consequenties van de klachten voor functioneren.

Richtlijnen diagnostiekNHG Samenvattingskaart

AnamneseNHG Samenvattingskaart

Ter bevestiging van de diagnose31) besteedt de huisarts aandacht aan:

 • eventueel recent of ouder trauma van de hand en/of pols;
 • de leeftijd van de patiënt (ouder dan 45 jaar);
 • de lokalisatie van de klachten; welke gewrichten zijn aangedaan (bij artrose van het CMC-I-gewricht worden pijnklachten in de duimmuis ter hoogte van de handpalm aangegeven);
 • de aanwezigheid van startpijn en startstijfheid; zwelling en ochtendstijfheid (korter dan een half uur);
 • pijn bij wringende bewegingen (veel voorkomende klacht bij artrose van het CMC-I-gewricht);
 • klachten aan andere gewrichten die duiden op artrose (met name knie of heup);
 • het voorkomen van artrose in de familie.

Ter bepaling van de ernst van klachten vraagt de huisarts naar:

 • de lokalisatie van de klachten; enkel- of dubbelzijdig;
 • mate van hinder in de dagelijkse werkzaamheden en activiteiten (grijpen en knijpen);
 • verminderde kracht.

Lichamelijk onderzoekNHG Samenvattingskaart

Beoordeel:

 • de lokalisatie van de klachten en vergelijk daarbij met de andere zijde;
 • de aanwezigheid van benige verdikkingen bij de PIP-gewrichten (noduli van Bouchard) of bij de DIP-gewrichten (noduli van Heberden) ;
 • de aanwezigheid van collaps van de duim (adductiecontractuur van CMC-I met hyperextensie van MCP-I geeft een vierkant aspect van de hand (square hand)).

Besteed aandacht aan:

 • de mobiliteit van de pols (flexie/extensie);
 • de mobiliteit van hand- en vingergewrichten (vuist maken);
 • de kracht van de handspieren (knijpen in twee vingers van arts).

Aanvullend onderzoekNHG Samenvattingskaart

Laboratoriumonderzoek is niet geïndiceerd bij artrose (zie NHG-Standaard Artritis).

Röntgenonderzoek is niet zinvol om de diagnose artrose te stellen gezien de discrepantie tussen radiologische kenmerken van artrose van de hand of pols en de klinische symptomen.

EvaluatieNHG Samenvattingskaart

Stel de diagnose artrose bij:

 • aanhoudende gewrichtsklachten die toenemen bij belasting van de gewrichten;
 • leeftijd van 45 jaar of ouder (hoewel artrose soms bij jongere mensen kan voorkomen);
 • lichte, kortdurende ochtendstijfheid (minder dan een half uur);
 • benige verdikking met name bij PIP-gewrichten en DIP-gewrichten.

Differentiaal diagnostische overwegingen bij PIP- en DIP-artrose zijn:

 • reumatoïde artritis (gekenmerkt door: leeftijd bij diagnose vaak jonger dan veertig jaar, vaak symmetrische klachten, met name pols, MCP- en PIP-gewrichten aangedaan en DIP-gewrichten niet aangedaan, ochtendstijfheid duurt langer dan één uur);
 • andere vormen van artritis.

Differentiaal diagnostische overwegingen bij CMC-I-artrose zijn:

 • oude al dan niet miskende scaphoïdlaesies of laesies van het scapholunate ligament na een eerder trauma bij CMC-I-artrose;
 • tendovaginitis van De Quervain.

Richtlijnen beleidNHG Samenvattingskaart

Voorlichting en adviezenNHG Samenvattingskaart

Geef uitleg over de mogelijke oorzaken van de aandoening en het mogelijke beloop.

Adviseer – bij veel pijn – tijdelijk de aangedane gewrichten te ontzien bij dagelijkse activiteiten.

Adviseer enkele eenvoudige oefeningen (polsen buigen en strekken, vuist maken, vingers strekken en spreiden), die kunnen helpen bij het behoud van kracht en de beweeglijkheid.32)

Niet-medicamenteuze behandelingNHG Samenvattingskaart

Een spalk33) voorkomt overbelasting van het gewricht en kan leiden tot afname van de pijnklachten. Een (hand)therapeut kan tevens een programma aanbieden waarin aandacht wordt besteed aan ergotherapeutische adviezen zoals omgaan met de klachten tijdens dagelijkse activiteiten en tips voor ontzien van aangedane gewrichten, en gerichte oefeningen ter versterking van handspieren en in standhouden van mobiliteit.34) Een dergelijk programma kan gunstige effecten hebben op pijn, beperkingen in functioneren en knijpkracht.

Medicamenteuze behandelingNHG Samenvattingskaart

Adviseer desgewenst pijnstilling in periodes waarin pijn op de voorgrond staat. Overweeg het gebruik van een lokaal NSAID als eerste keus bij artrose. De effecten zijn bij artrose vrijwel vergelijkbaar met die van een oraal NSAID, maar met een veel lager risico op (gastro-intestinale) bijwerkingen. Paracetamol is tweede keus, omdat dit middel een breed veiligheidsprofiel heeft. Bij onvoldoende resultaat is een oraal NSAID derde keus. Het gebruik van voedingssupplementen, waaronder glucosamine en chondroïtine, wordt niet geadviseerd,35) evenmin een corticosteroïdinjectie, vanwege het ontbreken van voldoende bewijs voor effectiviteit.36)

VerwijzingNHG Samenvattingskaart

Behandel zo lang mogelijk conservatief. Als de pijn of de bewegingsbeperking (vooral van het CMC-gewricht) ondanks conservatieve behandeling (medicatie, oefentherapie of ergotherapie) blijft bestaan, overweeg dan een verwijzing naar een chirurg voor operatieve behandeling (artrodese, trapeziumresectie of trapeziumresectie met ligamentreconstructie al dan niet met interpositie van peesmateriaal).37) De resultaten van chirurgie zijn niet bij iedereen gunstig: 60% is min of meer tevreden en ongeveer 30% blijft klachten houden. Er zijn geen aanwijzingen dat een bepaalde chirurgische techniek de voorkeur heeft wat betreft effecten op pijn of functioneren.

Trigger finger en trigger thumbNHG Samenvattingskaart

AchtergrondenNHG Samenvattingskaart

Een trigger finger of een trigger thumb 38) oftewel een springvinger of springduim oftewel hokkende vinger of hokkende duim is een tenosynovitis van de flexorpezen van de vingers of van de duim. Irritatie van de peesschede leidt tot zwelling in de pees (nodus van Notta) en/of tot een vernauwing van de peesschede. De klachten beginnen vaak met een vervelend of pijnlijk gevoel aan de basis van de vinger. Het normale en soepele glijden van de buigpees tijdens buigen en strekken van de vinger wordt hierdoor belemmerd, hetgeen leidt tot pijn bij buigen en ‘hokken’ bij het strekken.

De aandoening komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en meer in de leeftijdscategorieën jonger dan zes jaar (waaronder pasgeborenen) en tussen de veertig en zeventig jaar.39) De oorzaak van een trigger finger is niet bekend. Hoewel er gesproken wordt van een tenosynovitis worden er bij pathologisch anatomisch onderzoek geen verschijnselen van inflammatie gevonden. Een trigger finger lijkt geassocieerd te zijn met diabetes mellitus, reumatoïde artritis, hypothyreoïdie, CTS, jicht en repeterend gebruik van de vingers.

Richtlijnen diagnostiekNHG Samenvattingskaart

AnamneseNHG Samenvattingskaart

Vraag naar:

 • de lokalisatie van de pijnklachten;
 • belemmeringen bij het buigen of strekken van de vinger of duim;
 • gezwollen gevoel ter hoogte van de PIP-gewrichten van de vinger.

Lichamelijk onderzoekNHG Samenvattingskaart

Palpeer de flexorpees (in de handpalm, net proximaal van het MCP-gewricht) en let op een eventueel drukpijnlijke en met de beweging van de buigpezen meebewegende zwelling.

EvaluatieNHG Samenvattingskaart

Stel de diagnose trigger finger of trigger thumb40) op basis van een vervelend of pijnlijk gevoel aan de palmaire zijde van de basis van de vinger of de duim en het moeilijker buigen of strekken van de vinger of duim. Soms is er sprake van lokale zwelling en/of lokale drukpijnlijkheid van de flexorpees.

Richtlijnen beleidNHG Samenvattingskaart

 • Geef bij geringe en kortdurende klachten voorlichting over het ontstaan van de klachten en volg daarnaast een expectatief beleid.
 • Overweeg bij klachten die hinder veroorzaken bij dagelijkse activiteiten een injectie met een corticosteroïd (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml).41) De klinische symptomen verminderen in circa 60% van alle gevallen na één injectie. Herhaal de injectie bij het ontbreken van effect na twee tot drie weken. De klinische symptomen verminderen in 88% van de gevallen na twee injecties. Indien er na twee juist geplaatste injecties met een tussenpoos van twee tot drie weken geen verbetering is opgetreden is verdere injectiebehandeling niet zinvol.
 • Het dragen van een (nacht)spalk wordt niet geadviseerd, vanwege het ontbreken van voldoende bewijs voor effectiviteit.42)
 • Overweeg een verwijzing naar de chirurg43) indien de bovenstaande behandeling niet het gewenste resultaat oplevert. Chirurgische behandeling bestaat uit het openleggen van het begin van de peesschede (A1 pulley, eerste annulaire ligament van de buigpeeskoker) en is in 97% van de gevallen effectief.
 • Bij kinderen en pasgeborenen volgt een afwachtend beleid en bij aanhoudende klachten een verwijzing naar de chirurg.44)

Mallet fingerNHG Samenvattingskaart

AchtergrondenNHG Samenvattingskaart

De mallet finger (hamervinger)45) ontstaat door een ruptuur van de pees of van de peesaanhechting van de vingerextensor ter hoogte van de eindfalanx. Kenmerkend is de buigstand van de vinger in het DIP-gewricht en de onmogelijkheid van actieve extensie.

De mallet finger ontstaat wanneer de distale falanx met kracht gebogen wordt. Klassiek gebeurt dit tijdens het sporten, zoals bij basketbal, voetbal (keepers), volleybal, maar het kan ook optreden bij tal van dagelijkse activiteiten, zoals bij het opmaken van bedden. Bij ouderen kan een gering trauma leiden tot deze typische aandoening. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een tendinogene mallet finger (ruptuur van de pees) en een ossale mallet finger (met een avulsiefractuur van de distale falanx).

Richtlijnen diagnostiekNHG Samenvattingskaart

Lichamelijk onderzoekNHG Samenvattingskaart

Let op:

 • de permanente flexiestand van het DIP-gewricht en
 • de onmogelijkheid van actieve extensie van de distale falanx.

Soms ontstaat er een zwanenhalsdeformatie (met hyperextensie van het PIP-gewricht). Het initiële trauma is in de regel niet pijnlijk; de pijnklachten ontstaan meestal daarna. Soms is er sprake van lokale zwelling.

Aanvullend onderzoekNHG Samenvattingskaart

Bij een mallet finger is het zinvol met röntgenonderzoek onderscheid te maken tussen een tendinogene mallet finger en een mallet finger met een kleine avulsiefractuur enerzijds en een mallet finger met een grotere avulsiefractuur (> 30% van het gewrichtsoppervlak van het DIP-gewricht) anderzijds. Dit onderscheid heeft consequenties voor het beleid en is op grond van het klinisch onderzoek niet goed mogelijk.

Richtlijnen beleidNHG Samenvattingskaart

 • Behandel een tendinogene mallet finger of een mallet finger met een kleine avulsiefractuur eerst gedurende zes weken met een malletspalk. Hiermee herstelt circa driekwart.
 • Breng bij het aanbrengen van de spalk het DIP-gewricht goed in extensie en zorg dat het PIP-gewricht vrij kan bewegen.
 • Benadruk dat de spalk constant gedragen wordt.
 • Instrueer de patiënt tussentijds geen flexiebeweging uit te voeren.
 • Instrueer de patiënt na zes weken de vinger weer geleidelijk te buigen.

VerwijzingNHG Samenvattingskaart

 • bij een avulsiefractuur waarbij meer dan 30% van het gewrichtsoppervlak is betrokken voor chirurgische behandeling (gelet de kans op het ontstaan van premature artrose na inadequate conservatieve behandeling);
 • naar een chirurg bij onvoldoende resultaat van conservatieve behandeling na zes weken.

Contractuur van DupuytrenNHG Samenvattingskaart

AchtergrondenNHG Samenvattingskaart

Een contractuur van Dupuytren 46) is een fibromatose van de palmaire aponeurosis, die in 50% van de gevallen in beide handen voorkomt. Deze wordt gekenmerkt door het ontstaan van zeer vaste soms pijnlijke knobbels (noduli) in de handpalm en vingers, met name in pink en ringvinger, die zich kunnen ontwikkelen tot strengen van fibrotisch weefsel. Op langere termijn kan dit leiden tot een permanente flexiecontractuur van handpalm of vingers. Secundair kan het gewrichtskapsel verschrompelen en zullen de vingers stijver worden.

De exacte prevalentie van een contractuur van Dupuytren in Nederland is niet bekend. De prevalentie loopt uiteen onder verschillende bevolkingsgroepen (20 tot 42 per 1000 personen). De aandoening komt vooral voor bij mannen rond de vijftig jaar in Noordwest-Europa en is zeldzaam onder Noord-Afrikanen.

Een contractuur van Dupuytren heeft deels een genetische oorsprong. Ongeveer een kwart van de patiënten heeft een familielid met soortgelijke klachten. De aandoening leidt niet altijd tot contractuurvorming. De prognose is slechter indien de klachten ontstaan op jonge leeftijd, de aandoening tevens in de familie voorkomt en bij diabetes mellitus.

Richtlijnen diagnostiekNHG Samenvattingskaart

 • Vraag naar het voorkomen van de aandoening in de familie.47)
 • Inspecteer en palpeer de palmaire zijde van de vingers (vooral de vierde en vijfde straal) en de handpalm en let op kenmerkende noduli.
 • Bepaal de mate van flexiecontractuurvorming ter hoogte van het MCP- en PIP-gewricht.
 • Stel de diagnose bij vast-elastische, soms pijnlijke knobbels in de handpalm en vingers, met name in pink en ringvinger, die zich kunnen ontwikkelen tot strengen van fibrotisch weefsel.
 • Denk bij de differentiaal diagnose aan een posttraumatische contractuur.

Richtlijnen beleidNHG Samenvattingskaart

 • Geef uitleg over de aandoening en de prognose.48) Er is geen permanente oplossing voor deze aandoening.
 • Wacht bij afwezigheid van een contractuur of bij een geringe contractuur in eerste instantie af.
 • Verwijs na voorlichting over operatiemorbiditeit en recidiefkans desgewenst voor een operatieve behandeling (fasciëctomie, dermatofasciëctomie of (naald)fasciotomie). Hierbij worden de fibrotische strengen verwijderd of alleen doorgenomen.
 • Geef uitleg dat de kans op een recidief na operatie op dezelfde of op een andere plaats groot is (circa 60%).

Tendovaginitis van De QuervainNHG Samenvattingskaart

AchtergrondenNHG Samenvattingskaart

Een tendovaginitis van De Quervain 49) is een irritatie van de pezen van de musculus abductor pollicis longus en/of musculus extensor pollicis brevis. Deze wordt gekenmerkt door pijn aan de radiale zijde van de pols, een beperkte functie van de duim (vooral van grijpbewegingen en bij ulnairdeviatie van de pols) en zwelling aan de dorsoradiale zijde van de pols.

De prevalentie van een tendovaginitis van De Quervain in de algemene bevolking bedraagt 5 per 1000 personen voor mannen en 13 per 1000 personen voor vrouwen. De aandoening komt vooral voor bij vrouwen tussen 35 en 55 jaar en vaker tijdens zwangerschap en in de periode dat borstvoeding gegeven wordt.

De pezen van de musculus abductor pollicis longus en musculus extensor pollicis brevis lopen doorgaans gezamenlijk in een kanaal aan de dorsoradiale zijde van de pols. Door relatieve vernauwing van dit kanaal ontstaat er irritatie van de pezen. Hoewel er gesproken wordt van een tendovaginitis worden er bij pathologisch anatomisch onderzoek geen verschijnselen van inflammatie gevonden.

De aandoening komt vaak samen voor met chronische degeneratieve aandoeningen zoals artrose van het CMC-I-gewricht.

Richtlijnen diagnostiekNHG Samenvattingskaart

AnamneseNHG Samenvattingskaart

Vraag naar:

 • de lokalisatie van de pijn. De patiënt wijst met één vinger de pijn aan (doorgaans gelokaliseerd ter hoogte van het processus styloideus radii soms met uitstraling naar de duim of naar proximaal);
 • de ernst van de pijn (is er nachtelijke pijn of alleen pijn bij het bewegen?) en de mate van hinder;
 • voorgaande klachten in het gebied van de duim(muis) en de handpalm die zouden kunnen wijzen op CMC-I-artrose (zie onder artrose).

Lichamelijk onderzoekNHG Samenvattingskaart

Besteed aandacht aan:

 • roodheid, zwelling of crepitaties;
 • drukpijn op de radiale zijde van de pols en de betreffende pezen;
 • test van Finkelstein 50): laat de patiënt een vuist maken waarbij de vingers de duim omvatten, en waarbij de duimnagel zo ver mogelijk naar de basis van de pink wordt gebracht. Vervolgens wordt de vuist door de arts naar ulnair gedevieerd, waarbij de vuist in lichte extensie wordt gehouden.

EvaluatieNHG Samenvattingskaart

Stel de diagnose tendovaginitis van De Quervain op basis van drie criteria:

 • pijn aan de radiale zijde van de pols;
 • pijn bij druk op de betreffende pezen;
 • positieve test van Finkelstein (bij het uitvoeren van de test wordt pijn aangegeven aan de dorsoradiale zijde van de pols).

Overweeg differentiaal diagnostisch artrose van het CMC-I-gewricht.

Richtlijnen beleidNHG Samenvattingskaart

De ernst van de klacht en de voorkeur van de patiënt geven richting aan het beleid.51)

 • Geef bij minder ernstige en recent ontstane klachten uitleg over de aandoening.
 • Combineer dit eventueel met analgetica. De voorkeur gaat allereerst uit naar het gebruik van een lokaal NSAID. Paracetamol is tweede keus en een oraal NSAID is derde keus.
 • Geef bij onvoldoende effect van bovenstaande maatregelen en bij ernstige klachten een lokale corticosteroïdinjectie. Geef een injectie (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml) rondom de pezen aan de radiale zijde van de pols ter hoogte van de plek waar de patiënt de meeste pijn aangeeft. Het herstelpercentage na corticosteroïdinjectie bedraagt circa 80%. Herhaal de injectie bij uitblijven van verbetering na twee tot drie weken. Indien er na twee juist geplaatste injecties met een tussenpoos van twee tot drie weken geen verbetering is opgetreden is verdere injectiebehandeling niet zinvol.

Overweeg immobilisatie in de vorm van een spalk indien de patiënt niet opteert voor een injectie. Het herstelpercentage na spalkbehandeling bedraagt ongeveer 20%. De spalkbehandeling kan de huisarts zelf doen of daarvoor verwijzen naar een gespecialiseerd (hand)ergotherapeut.

Overweeg bij onvoldoende resultaat van de bovenstaande behandeling een verwijzing naar de chirurg voor release van de pezen onder lokale anesthesie. Chirurgie heeft een herstelpercentage van 91% tegen hogere kosten en mogelijke chirurgische complicaties.

Totstandkoming

In januari 2008 startte een werkgroep met de NHG-Standaard niet-traumatische hand- en polsklachten. De werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. C. Peters-Veluthamaningal, huisarts te Scheemda; W. Willems, huisarts te Amsterdam; J.G.E. Smeets, huisarts te Maastricht; mevrouw dr. D.A.W.M. van der Windt, epidemioloog verbonden aan het EMGO Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam; mevrouw dr. M.N. Spies, epidemioloog verbonden aan het EMGO Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam; dr. S.D. Strackee, plastisch chirurg AMC te Amsterdam; K. Vos, huisarts te Spijkenisse en mevrouw L.A. Wind, huisarts/gezondheidswetenschapper te Utrecht. Er werd geen belangenverstrengeling gemeld.

Zeven huisartsen hebben in mei 2008 deelgenomen aan een focusgroep. In juni 2009 werd de conceptstandaard besproken in een tweede focusgroep die bijgewoond werd door twaalf huisartsen en huisartsenopleiders. In juni 2009 werd de ontwerpstandaard voor commentaar verstuurd naar vijftig aselect gekozen huisartsen uit het NHG-ledenbestand. Er werden achttien commentaarformulieren retour ontvangen.

Als referenten bij de standaard traden op: dr. N. Delvaux en dr. Michels, huisartsen namens de Vlaamse Vereniging voor Huisartsen Domus Medica; dr. A.H. Schuurman, plastisch chirurg

Universitair Medisch Centrum Utrecht; mevrouw J. van Engeldorp Gastelaars, apotheker, namens het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers; mevrouw prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen; prof.dr. J.M.A. Sitsen, arts-klinisch farmacoloog namens het College voor Zorgverzekeringen; dr. C.T.J. Hulshof, bedrijfsarts namens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde; mevrouw S. van Vliet en D. Soeters, huisarten namens de NHG-Adviesraad Standaarden; dr. H.C.P.M. van Weert, huisarts, hoofdredacteur Huisarts en Wetenschap. Vermelding als referent betekent overigens niet dat iedere referent de standaard inhoudelijk op elk detail onderschrijft.

In oktober 2009 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-Autorisatiecommissie.

De begeleiding van de werkgroep en de eindredactie berustten bij mevrouw L.A. Wind, huisarts/gezondheidswetenschapper en dr. J.J.X.R. Geraets, epidemioloog/gezondheidswetenschapper/fysiotherapeut en beiden wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. Dr. R.M.M. Geijer was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker.

© 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap

Noten

TerugNoot 1

Keuze aandoeningen

In deze standaard is gekozen voor een terminologie die past bij de huisartsenpraktijk en analoog is aan die van andere nationale en internationale richtlijnen en consensus afspraken [WHO 2001; NVAB 2003; CBO 2005; Huisstede 2007; NICE 2008; Zhang 2007; NCCC 2008; De Krom 2008; Altman 1990; Van Everdingen 2006]. De werkgroep besloot om op grond van de relevantie voor de huisarts en de prevalentie en incidentie in de huisartsenpraktijk de volgende specifieke aandoeningen van de hand en pols in deze standaard te bespreken: carpaletunnelsyndroom (CTS), ganglion, artrose van de hand, trigger finger en trigger thumb, mallet finger, contractuur van Dupuytren, tendovaginitis van De Quervain en carpale instabiliteit. Voor meer informatie betreffende het beleid (zoals de voorgestelde injectietechnieken in de hand- en polsregio) en de bijbehorende patiëntenbrieven wordt verwezen naar de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (www.nhg.org).

TerugNoot 2

Aspecifieke hand- en polsklachten

Naast specifieke aandoeningen van de hand en pols komen ook aspecifieke klachten in dit gebied voor. Hierbij zijn de klachten diffuus en is niet precies vast te stellen welke structuur is aangedaan.

De prevalentie van aspecifieke hand- en polsklachten in de algemene bevolking wordt geschat op 8,7% voor vrouwen en 11,5% voor mannen [Walker-Bone 2004]. De incidentie en prevalentie van aspecifieke hand- en polsklachten in de huisartsenpraktijk is onbekend. Bij veel mensen lijkt er sprake van een relatie met werk of andere dagelijkse activiteiten (overbelasting van hand of pols) en/of is er sprake van bijkomende nek, arm of schouderklachten.

Bij aspecifieke klachten na een eerder trauma van de hand of pols is röntgenonderzoek geïndiceerd om een fractuur als oorzaak van de klachten uit te kunnen sluiten. Verder dient de huisarts bij klachten na een trauma met minimale klachten in de initiële fase alert te zijn op de late gevolgen van letsel van het scapholunate ligament. Drukpijn aan de dorsale zijde van de pols juist distaal van de rand van de radius kan duiden op letsel van dit ligament. Deze aandoening kan leiden tot scapholunate instabiliteits- of dissociatieklachten zoals progressieve pijn, bewegingsbeperking en zwelling. Onbehandeld zullen deze instabiliteitsklachten leiden tot vroegtijdige artrose in het radiocarpale en het midcarpale gewricht. Verwijs voor het vaststellen van de diagnose (doorlichtingsvideo of arthroscopie) of voor operatieve behandeling naar een chirurg.

Aspecifieke klachten zonder voorafgaand trauma kunnen een uiting zijn van ligamentaire hyperlaxiteit. Bij deze klachten is er sprake van een te grote en abnormale beweeglijkheid tussen de carpale rijen onderling en het radiocarpale gewricht (en niet tussen twee carpalia zoals bij de scapholunate instabiliteit). Het betreft vooral jonge vrouwen. Een zogenaamd occult ganglion kan een uiting van deze instabiliteit zijn. Vaak zijn beide polsen aangedaan en de klachten leiden in de regel niet tot vervroegde artrose. De pijnklachten kunnen optreden bij abrupte bewegingen in de pols en kunnen met een blokkadegevoel en/of een gevoel van verlies aan controle gepaard gaan. De abrupte bewegingen zijn aanvankelijk niet pijnlijk en kunnen een hoorbare/voelbare laagfrequente klik (clunck) vertonen. De pijnklachten zijn niet constant aanwezig en kunnen peracuut optreden. Omdat hyperlaxiteit al vaak op jongere leeftijd klachten kan geven, is het in dergelijke gevallen belangrijk patiënten te adviseren hier bij de beroepskeuze rekening mee te houden.

Er is weinig of geen bewijs voor de effectiviteit van interventies bij aspecifieke hand- en polsklachten.

TerugNoot 3

Epidemiologie algemeen

Algemene bevolking. In een onderzoek onder de Nederlandse bevolking ouder dan 25 jaar (n = 3664) wordt de puntprevalentie van hand- en polsklachten geschat op 125 per 1000 personen (voor mannen 86 en 163 voor vrouwen) [Picavet 2003]. De puntprevalentie van hand- en polsklachten neemt toe met de leeftijd: 95 per 1000 personen (voor mannen 76 en voor vrouwen 113) in de leeftijdscategorie 25 tot en met 44 jaar, 144 per 1000 personen (voor mannen 96 en voor vrouwen 193) in de leeftijdscategorie 45 tot en met 64 jaar en 161 per 1000 personen (voor mannen 97 en voor vrouwen 225) in de leeftijdscategorie boven de 65 jaar [Picavet 2003].

Huisartsenpraktijk. Naar schatting bezoekt 34% van alle mensen met hand- en polsklachten hiervoor de huisarts [Picavet 2003]. In de Tweede Nationale Studie (n = 375.899) naar verrichtingen in de huisartsenpraktijk, wordt de incidentie van handproblemen (ICPC L12) in de Nederlandse huisartsenpraktijk geschat op 7,8 nieuwe episoden per 1000 patiënten per jaar (6,8 voor mannen en 8,7 voor vrouwen) en van polsklachten (ICPC L11) op 4,6 episoden per 1000 patiëntenjaren (3,6 voor mannen en 5,6 voor vrouwen) [Bot 2005].

De prevalentie van handproblemen in de huisartsenpraktijk bedraagt 9,9 per 1000 patiënten per jaar (8,7 per 1000 patiënten per jaar voor mannen en 11,2 per 1000 patiënten per jaar voor vrouwen) en van polsklachten 6,1 per 1000 patiënten per jaar (4,6 per 1000 patiënten per jaar voor mannen en 7,5 per 1000 patiënten per jaar voor vrouwen) [van der Linden 2004]. Voor mannen geldt dat de incidentie en prevalentie van handproblemen relatief constant blijven in de leeftijdscategorie van 15 tot 75 jaar, terwijl de incidentie en prevalentie van handklachten voor vrouwen toeneemt in de leeftijdscategorie van 45 tot 75 jaar. Boven de 75 jaar nemen de incidentie en prevalentie van handklachten voor mannen en vrouwen af. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat de incidentie en de prevalentie van polsklachten het hoogst zijn in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar en daarna geleidelijk afnemen [Van der Linden 2004].

TerugNoot 4

Beloop algemeen

Uit een observationeel onderzoek onder volwassenen die de huisarts consulteerden voor hand- of polsklachten (n = 267) blijkt dat het hierbij vooral gaat om pijn en vermindering van functioneren. De ernst van de klachten blijkt gerelateerd te zijn aan sociaaldemografische, lichamelijke en psychosociale factoren [Spies-Dorgelo 2007]. In hetzelfde observationeel onderzoek is gekeken naar het beloop en de prognose van hand- en polsklachten. 23% van de patiënten was na drie maanden volledig hersteld van hun klachten. Na zes maanden was dit 32% en na een jaar 42%.

Uit een onderzoek naar handklachten in de huisartsenpraktijk (n = 2113) blijkt een associatie te bestaan tussen ziekteperceptie (de invloed van de klacht op het leven) en de vraag naar medische hulp (bezoek aan de huisarts (oddsratio (OR) 1,16; 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,14 tot 1,19) en medicijngebruik (OR 1,21; 95%-BI 1,17 tot 1,23)) [Hill 2007]. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat voor alle mensen met handklachten geldt dat het percentage vrouwen dat ernstige beperkingen ervaart in de hand- en armfunctie hoger is dan het percentage mannen (respectievelijk 29,3% van alle vrouwen met handklachten en 18,3% van alle mannen met handklachten; verschil 11%; 95%-BI 7,3 tot 14,6%) [Dziedzic 2007].

TerugNoot 5

Prognose algemeen

Uit een observationeel onderzoek onder volwassenen die de huisarts consulteerden voor hand- of polsklachten (n = 267) blijkt dat het risico op een slechte prognose drie maanden na het eerste huisartsbezoek ongeacht de diagnose groter is voor vrouwen (OR 1,91; 95%-BI 1,01 tot 3,64) en bij een gevoel weinig controle te hebben over de pijnklachten en de gevolgen van de aandoening in dagelijks functioneren (OR 0,70; 95%-BI 0,51 tot 0,97). Na twaalf maanden is een slechte prognose ongeacht de diagnose geassocieerd met een hogere leeftijd (OR 1,02; 95%-BI 1,01 tot 1,04), vrouwelijk geslacht (OR 2,12; 95%-BI 1,07 tot 4,23), langer dan drie maanden klachten hebben bij het eerste bezoek aan de huisarts (OR 2,16; 95%-BI 1,20 tot 3,89) en een hoge score op somatiseren (OR 2,39; 95%-BI 1,26 tot 4,54) [Spies-Dorgelo 2008].

TerugNoot 6

Analgetica

Adviseer in periodes waarin pijn op de voorgrond staat desgewenst pijnstilling. Paracetamol is eerste keus, omdat dit middel een breed veiligheidsprofiel heeft. Geef als tweede keus, of bij onvoldoende resultaat, voor een periode van twee weken ibuprofen, diclofenac of naproxen. Bij de keuze binnen de groep van NSAID’s worden eventueel aanwezige comorbiditeit (cardiovasculair, gastro-intestinaal), bijwerkingen en interacties (acetylsalicylzuur), en voorgaande reactie(s) op NSAID’s meegewogen. In verband met de mogelijke bijwerkingen wordt grote terughoudendheid met NSAID’s geadviseerd bij patiënten ouder dan zeventig jaar, bij patiënten met een verminderde nierfunctie, hypertensie, hartfalen of atherosclerotisch hart- en vaatlijden en bij patiënten die antistolling gebruiken. Deze behandeling kan zo nodig met één tot twee weken worden verlengd (www.nhg.org).

Op de huid aangebrachte NSAID’s (in een crème of gel) hebben minder gastro-intestinale bijwerkingen, maar zijn waarschijnlijk slechts kortdurend effectief [Zacher 2008]. De effectiviteit van op de huid aangebrachte NSAID’s is alleen bij artrose van de hand en pols onderzocht [Rothacker 1998; Zacher 2001; Altman 2009]. Het gebruik van capsaïcinecrème wordt niet geadviseerd. Voor de achtergronden met betrekking tot de medicamenteuze behandeling van pijn in het algemeen wordt verwezen naar de Farmacotherapeutische Richtlijn Pijnbestrijding van het Nederlands Huisartsen Genootschap [Verduijn 2007] (www.nhg.org).

TerugNoot 7

Spalkbehandeling

De huisarts kan de spalkbehandeling zelf doen (mits geschoold) of hij kan hiervoor verwijzen naar een gespecialiseerde (hand)ergotherapeut. Let erop dat de spalk op de juiste manier wordt aangebracht en geef duidelijke instructies omtrent een correct gebruik (positie, duur, al dan niet afbouwen) van de spalk. Bedenk dat een verkeerd aangebrachte spalk of verkeerd gebruik ook averechts kan werken. Lokale omstandigheden en persoonlijke ervaring van huisarts zullen in de dagelijkse praktijk richting geven aan het beleid. Spalkbehandeling kan bestaan uit het enkel dragen van een spalk gedurende de nacht of continue spalken. Er bestaan standaardspalken voor de verschillende regio’s van de hand: polsspalken, duimspalken en vingerspalken. Verder zijn er spalken voor specifieke aandoeningen zoals de malletspalk. Desgewenst kan een (hand)ergotherapeut een spalk op maat maken. Informeer naar het aanbod en de mogelijkheden bij de leverancier of de (hand)ergotherapeut en informeer naar de actuele voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraar van een (op maat gemaakte) spalk bij het college voor zorgverzekeringen (www.cvz.nl).

TerugNoot 8

Corticosteroïdinjecties

De effectiviteit van corticosteroïdinjecties wordt toegeschreven aan een ontstekingremmende werking van corticosteroïden en vermindering van zwelling. Het exacte werkingsmechanisme is echter nog onbekend [Peters 2006a]. Injecties in peesschedes zijn eenvoudig uitvoerbaar zonder grote risico’s. Een gebruikelijke dosering is een injectie met 1ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml. Eventueel kan, voor diagnostische doeleinden, 1% lidocaïne toegevoegd worden bij pijnlijke aandoeningen.

Ernstige bijwerkingen na corticosteroïdinjectie komen zelden voor. Bland poolde de resultaten na circa drieduizend lokale corticosteroïdinjecties bij CTS-patiënten: de kans op een medianusneuritis in dit onderzoek werd geschat op minder dan 0,1% [Bland 2007a]. Peters et al. vonden geen ernstige bijwerkingen van corticosteroïdinjecties bij patiënten met CTS (n = 69), Trigger finger (n = 50) en tendovaginitis van De Quervain (n = 21) [Peters 2009a; Peters 2009b]. Lokaal kan er tot enkele dagen na een corticosteroïdinjectie een pijnlijkheid ontstaan die vermoedelijk veroorzaakt wordt door een chemische tendosynovitis als reactie op steroïdkristallen, de zogenaamde steroïd-flare [Gray 1983]. Amstrong et al. rapporteerden na 364 corticosteroïdinjecties in twee gevallen lokale pijn en in één geval een acute lokale sympatische reactie als bijwerkingen (n = 64; follow-up achttien maanden; twee tot zeven injecties, op verzoek van de patiënt toegediend, met een minimale periode van twee maanden tussen de injecties) [Amstrong 2004]. In zeldzame gevallen zouden een lokale infectie of een peesruptuur kunnen ontstaan. Andere lokale bijwerkingen zijn lokale vetatrofie en depigmentatie bij patiënten met een donkere huid. Deze bijwerkingen treden vooral op door te ondiep (subcutaan) spuiten of door lekkage van het ingespoten corticosteroïd. Algemene bijwerkingen van een corticosteroïdinjectie die soms kunnen voorkomen zijn (postmenopausaal) vaginaal bloedverlies en flushing één tot twee dagen na de injectie en allergische reacties voor corticosteroïden [Peters 2009a].

TerugNoot 9

Verwijzing naar specialist

Voor aanvullend onderzoek of operatieve behandeling kan de huisarts verwijzen naar een specialist met specifieke deskundigheid op het gebied van hand en polsklachten. Lokale omstandigheden en persoonlijke ervaring van huisarts en patiënt zullen in de dagelijkse praktijk richting geven aan het verwijsbeleid. Overweeg ook de risico’s op complicaties die chirurgische behandeling met zich meebrengt, zoals de kans op aanhoudende pijn, functieverlies, beschadiging van pezen, zenuwen of ligamenten, sensibiliteitsstoornissen, littekenpijn of Complex Regionaal Pijn Syndroom type I (CRPS-I) [Wajon 2005a].

TerugNoot 10

Werkgerelateerde en arbeidsrelevante klachten

Conform de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) wordt in deze standaard onderscheid gemaakt tussen werkgerelateerde klachten en arbeidsrelevante klachten [NVAB 2003]. Men spreekt van een werkgerelateerde aandoening als er een (vermoede) causale relatie bestaat tussen werkfactoren en de hand- of polsklachten (invloed van werk op klachten) en van een arbeidsrelevante klacht indien de klachten het functioneren op het werk beïnvloeden (invloed van klachten op werk). Bij aanhoudend ziekteverzuim en mogelijke invloed van werkgerelateerde of arbeidsrelevante factoren informeert de huisarts bij de patiënt naar de afspraken met de bedrijfsarts. Overleg met de bedrijfsarts kan wenselijk zijn om een gemeenschappelijk beleid af te spreken. Voor het vaststellen van de werkgerelateerdheid van de klachten is het raadzaam te verwijzen naar de bedrijfsarts voor het beoordelen van de fysieke belasting en blootstelling in het werk (aan de hand van een checklist) en het zo nodig uitvoeren van een werkplekonderzoek. Bij aanhoudend ziekteverzuim of bij onvoldoende herstel van arbeidsrelevante hand- of polsklachten is het centrale doel van de behandeling het beperken of voorkomen van disfunctioneren (in arbeid en daarbuiten). Het is ook belangrijk dat de huisarts het functioneren in de arbeid bij de behandeling betrekt. Het is in lijn met de Gezondheidsraad-adviezen en het ICF-model/classificatie van de WHO dat ‘functioneren en (arbeids)participatie’ uitgangspunt voor diagnostiek en behandeling dient te zijn in richtlijnen. [Gezondheidsraad 2005; WHO 2001].

TerugNoot 11

Epidemiologie CTS

Het carpaletunnelsyndroom (CTS) komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en met name bij vrouwen in de leeftijdscategorie van veertig tot zestig jaar [Becker 2002; De Krom 1990]. In een onderzoek onder de algemene bevolking (n = 501) was de prevalentie van elektrofysiologisch bevestigde CTS-klachten bij vrouwen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar ruim 90 per 1000 personen en bij mannen ongeveer 6 per 1000 personen [De Krom 1992]. De prevalentiecijfers in de huisartspraktijk zijn meer dan tien keer lager dan die in de open bevolking [Bongers 2007]. In de Tweede Nationale Studie (n = 375.899) wordt de puntprevalentie van CTS (ICPC N93) in de Nederlandse huisartsenpraktijk geschat op 3,0 per 1000 patiënten per jaar (1,3 per 1000 patiënten per jaar voor mannen en 4,5 per 1000 patiënten per jaar voor vrouwen) [van der Linden 2004]. Vrouwen zijn dus driemaal zo vaak aangedaan dan mannen. De prevalentie van CTS bij zwangere vrouwen varieert afhankelijk van het onderzoeksdesign, de diagnostische criteria, beoordeling van de criteria en de fase van de zwangerschap. van 1 tot 60%.

In het Nijmeegse Continue Morbiditeitsregistratie (CMR 1999-2005) is de incidentie van CTS in de huisartsenpraktijk bij vrouwen 4,4 episoden per 1000 patiëntenjaren met de hoogste incidentie bij vrouwen tussen de 45 en 64 jaar en ouder dan 75 jaar. De incidentie voor mannen bedraagt 1,2 episoden per 1000 patiëntenjaren met een piekincidentie van 3,3 voor mannen ouder dan 75 jaar [Bongers 2007; CMR 1999-2005].

Uit gegevens gebaseerd op de Eerste en Tweede Nationale Studie kan een incidentie berekend worden van 1,3 episoden per 1000 patiëntenjaren in 1987 (voor mannen 0,6 en voor vrouwen 1,9) en 1,8 episoden per 1000 patiëntenjaren in 2001 (voor mannen 0,9 en voor vrouwen 2,9) [van der Linden 2004].

TerugNoot 12

Risicofactoren CTS

Risicofactoren voor het ontstaan van CTS zijn volgens de CBO-richtlijn [CBO-richtlijn 2005] vrouwelijk geslacht, leeftijd met een piek tussen veertig en zestig jaar, een positieve familieanamnese, overgewicht, zwangerschap, menopauze, ovariëctomie, diabetes mellitus, hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, reumatoïde artritis en aandoeningen die anatomische afwijkingen van de carpale tunnel veroorzaken. Uit een patiëntcontrole onderzoek (n = 237) blijkt dat vrouwelijk geslacht (OR 9,95; 95%-BI 2,46 tot 40,17), een hogere Body Mass Index (BMI) (OR 1,75; 95%-BI 1,50 tot 2,04) en polsratio (polsdiepte/polsbreedte) (OR 1,12; 95%-BI 1,03 tot 1,21) risicofactoren zijn voor CTS [Moghtaderi 2005].

Arbeidsgerelateerde risicofactoren zijn frequent repeterende bewegingen, krachtsuitoefening, hand-armtrillingen en ongunstige werkhoudingen (meer dan dertig graden uit de neutrale polsstand), zoals bij muzikanten, tandartsen, mondhygiënisten, kassawerk, elektromontage- en wasserijwerk [Katz 2002; Palmer 2007; De Krom 2008; CBO-richtlijn 2005].

TerugNoot 13

Etiologie CTS

De pathofysiologie van CTS wordt gekenmerkt door symptomen die voorkomen bij compressie van de nervus medianus in de carpale tunnel [Palmer 2007; De Krom 2008; CBO-richtlijn 2005]. Aanvankelijk treden de klachten intermitterend op en zijn er bij zenuwgeleidingsonderzoek nog geen afwijkingen te vinden. Bij voortduren of verergering van de intracarpale drukverhoging treedt segmentale demyelinisatie van de nervus medianus op. Op dat moment treden er ook afwijkingen op bij het zenuwgeleidingsonderzoek, aanvankelijk in de sensibele geleiding, maar later ook in de motore geleiding. De klachten worden dan over het algemeen erger in die zin dat intermitterende klachten min of meer permanent kunnen worden. Ook kan bij toename van de motore uitval zwakte van de duimspieren (musculus abductor pollicis brevis en musculus opponens pollicis) en atrofie van de duimmuis optreden. De zenuwbeschadiging kan uiteindelijk irreversibel worden.

TerugNoot 14

Prognose CTS

In een observationeel multicenter onderzoek (n = 196) met een follow-up van vijftien maanden waren de verschillende uitkomstmaten (elektrofysiologische bevindingen, symptoomscore, functiescore en pijn) verbeterd in 23 tot 34% van de gevallen, onveranderd in 45 tot 62% van de gevallen en verergerd in 16 tot 32% van de onbehandelde gevallen [Padua 2001]. De prognose is gunstiger bij kortdurende klachten en klachten op jonge leeftijd [Padua 2001]. Al langer bestaande klachten bij het eerste bezoek en een positieve test van Phalen hebben een geringere kans op spontaan herstel [Padua 2001]. In een onderzoek bij zwangeren was 46% van de onbehandelde zwangeren (n = 63) twaalf maanden na de bevalling klachtenvrij [Padua 2002]. Uit een ander cohortonderzoek (n = 45) naar het beloop van CTS-klachten na zwangerschap blijkt dat de symptomen en functiebeperkingen bij circa de helft van de vrouwen na een follow-up van drie jaar na de bevalling verdwenen zijn [Mondelli 2007].

TerugNoot 15

Gouden Standaard bij diagnostiek CTS

Er is geen algemeen geaccepteerde gouden standaard voor de diagnose CTS. Over diagnostiek en behandeling van het CTS in de eerstelijn is geen goede literatuur beschikbaar. De CBO-richtlijn CTS is gebaseerd op tweedelijns literatuur [CBO-richtlijn 2005]. Atypische lokalisatie en paresthesieën komen bij CTS herhaaldelijk voor [Stevens 1999; Gupta 1997]. Volgens de CBO-richtlijn CTS kan zenuwgeleidingsonderzoek de diagnose CTS waarschijnlijker maken, maar is deze niet van doorslaggevende betekenis. Een door de patiënt ingetekend handdiagram kan behulpzaam zijn om de lokalisatie van de paresthesieën te checken en de diagnose te stellen [Katz 1990a].

TerugNoot 16

Lichamelijk onderzoek bij CTS

Provocatietesten, zoals de test van Tinel, de test van Phalen (polsflexietest) of tourniquet test, worden niet aanbevolen. Een positieve uitslag van een provocatietest verhoogt de priorkans niet bij het onderscheid maken tussen CTS en andere oorzaken voor paresthesieën in de hand zoals een cervicale radiculopathie, neurogeen thoracic outlet syndroom, ulnaropathie of polyneuropathie. Een negatieve uitslag draagt niet bij aan het verwerpen van de diagnose CTS [De Krom 2008; D’Arcy 2000; De Krom 1990; Mondelli 2001]. Atrofie van de duimmuis, krachtsverlies van de musculus abductor pollicis brevis zijn klinisch relevante aanwijzingen voor het bestaan van een CTS [CBO-richtlijn 2005]. Deze aanwijzingen zijn te testen door de kracht bij abductie van de duim tegen weerstand te testen of door uitvoering van de ‘Lüthy-test’. Al in lichte gevallen van krachtsverlies blijft er bij het omvatten van een glas met duim- en wijsvinger ruimte bestaan tussen de ronding van het glas en de ronding van het space-web tussen duim en wijsvinger door onvoldoende abductiemogelijkheid van de duim en krachtsverlies van de musculus opponens pollicis (verminderde kracht bij het drukken van de duim tegen de basis van de pink). Deze klachten zijn echter weinig specifiek voor CTS [De krom 1990; Katz 1990b; CBO-richtlijn 2005].

Conclusie: de werkgroep is van mening dat de diagnose CTS in de huisartspraktijk in eerste instantie goed gesteld kan worden op basis van het klinisch beeld alleen. Paresthesieën zijn de belangrijkste klacht; atrofie heeft een prognostische waarde. Provocatietesten hebben een beperkte diagnostische waarde.

TerugNoot 17

Aanvullend onderzoek bij CTS

Er is geen onderzoek naar de waarde van aanvullend onderzoek bij CTS in de eerste lijn bekend.

Uit tweedelijns onderzoek blijkt dat elektrofysiologisch onderzoek (voorheen elektromyografie (EMG) genoemd) kan worden gebruikt om de diagnose CTS aannemelijker te maken of om een alternatieve diagnose aan te tonen [D’Arcy 2000; Jablecki 2002; Padua 1996; Scelsa 1998]. Elektrofysiologisch onderzoek is echter geen gouden standaard. In de genoemde onderzoeken werd het typisch klinisch beeld gebruikt als gouden standaard om de diagnostische waarde van elektrofysiologisch onderzoek vast te stellen. De gepoolde sensitiviteit van de verschillende elektrofysiologische onderzoeken (waarbij het typische klinische beeld als referentietest is genomen) varieert tussen 0,04 en 0,85 en de gepoolde specificiteit tussen 0,52 en 0,99 [CBO-richtlijn 2005]. Met echografisch onderzoek en MRI kan onderzocht worden of er structurele afwijkingen in de carpale tunnel aanwezig zijn [Jarvik 2002; Kele 2003].

Commentaar: elektrofysiologisch onderzoek is geen gouden standaard en de diagnostische waarde van elektrofysiologisch onderzoek in de eerste lijn is onbekend.

Overwegingen: de werkgroep is van mening dat elektrofysiologisch onderzoek in eerste instantie niet noodzakelijk is, omdat de gezondheidsrisico’s van een fout-positieve of een fout-negatieve klinische diagnose CTS zeer beperkt zijn gezien de aard van het probleem en de betrekkelijk geringe risico’s van de verschillende behandelingsopties (spalkbehandeling en injectiebehandeling).

Conclusie: aanvullend electrofysiologisch onderzoek is niet nodig.

TerugNoot 18

Beleid CTS

Het algemene beleid bij CTS werd onderzocht in één vergelijkend onderzoek [Burke 2007a]. In een Cochrane review is de effectiviteit van NSAID’s bij CTS onderzocht [O’Conner 2003].

In een vergelijkend onderzoek van Burke et al. naar het beleid van de huisarts bij CTS in de Verenigde Staten (VS) en Groot Brittannië (GB), concluderen de onderzoekers dat zowel in de VS als in GB onvoldoende gebruik gemaakt wordt van effectief gebleken conservatieve behandelingsmogelijkheden in de eerste lijn (spalk, medicatie, aanpassen van activiteiten) en corticosteroïdinjecties [Burke 2007a; Burke 2007b].

NSAID’s versus placebo. Uit een Cochrane review (één onderzoek; n = 91) blijkt dat er beperkt bewijs is dat NSAID’s de symptomen bij CTS niet kunnen verminderen [O’Conner 2003; Chang 1998].

Commentaar: er is beperkt bewijs dat NSAID’s niet effectief zijn bij CTS. Verder concluderen onderzoekers dat er in de eerste lijn onvoldoende gebruik gemaakt wordt van effectief gebleken behandelmogelijkheden.

Overwegingen: er is volgens de werkgroep (beperkt) bewijs voor de kortdurende effectiviteit van twee interventies bij CTS-klachten: spalkbehandeling (zie noot 19) en behandeling met corticosteroïden (injectie, oraal, lokale iontoforese) (zie noot 20) en langerdurende effectiviteit van chirurgie (zie noot 21).

Conclusie: gezien het dikwijls gunstige beloop gaat de voorkeur bij milde tot matige klachten in eerste instantie uit naar een conservatief beleid. De werkgroep adviseert een corticosteroïdinjectie bij onvoldoende resultaat van een afwachtend beleid, of bij ernstige of bij langdurige klachten. De werkgroep adviseert spalkbehandeling bij contra-indicaties voor een corticosteroïdinjectie of indien de patiënt niet opteert voor een injectie. Bij ernstige klachten (gepaard gaande met atrofie of krachtsvermindering) of bij onvoldoende resultaat van eerdere conservatieve behandeling of injectiebehandeling, kan verwezen worden naar een chirurg. Een verwijzing voor chirurgische behandeling kan ook worden overwogen bij klachten die het dagelijks functioneren ernstig beïnvloeden of van invloed zijn op het functioneren op het werk, tenzij de patiënt dit niet als eerste wilt.

TerugNoot 19

Spalkbehandeling bij CTS

Er zijn twee reviews gevonden waarin de effectiviteit van spalkbehandeling bij CTS is onderzocht [Goodyear-Smith 2004; O’Conner 2003].

Goodyear-Smith en Arroll vinden geen onderzoeken waarin spalkbehandeling met geen behandeling vergeleken is. Zij stellen op basis van dezelfde onderzoeken – die onderstaand zijn beschreven in de review van O’Conner en waarin diverse vormen van spalkbehandeling onderling zijn vergeleken – dat er beperkt bewijs is dat spalkbehandeling (één review en één onderzoek) de symptomen tot zes maanden na de behandeling kan verminderen [Goodyear-Smith 2004; Feuerstein 1999; Walker 2000].

Nachtspalk versus geen behandeling. Uit de Cochrane review van O’Conner (één onderzoek; n = 80) blijkt dat er beperkt bewijs is dat het dragen van een nachtspalk de symptomen (gewogen gemiddeld verschil -1,07 (schaal 1 tot 5); 95%-BI -1,29 tot -0,85) en de functie (gewogen gemiddeld verschil -0,55 (schaal 1 tot 5); 95%-BI -0,82 tot -0,28) bij CTS op korte termijn (tot vier weken) vermindert [O’Conner 2003; Manente 2001].

Nachtspalk versus continu spalken. Uit dezelfde review blijkt (één onderzoek; n = 48) dat er beperkt bewijs is dat er geen verschil bestaat tussen het dragen van een nachtspalk en het continue dragen van een spalk op de uitkomstmaten symptomen en handfunctie en zenuwgeleiding na een follow-up van zes weken [O’Conner 2003; Walker 2000].

Spalk in neutrale positie van de pols of in twintig graden extensie. Uit deze review blijkt verder (één onderzoek; n = 59) dat er beperkt bewijs is dat spalken in een neutrale positie effectiever is dan spalken in een twintig graden extensiestand van de pols op het verminderen van de (nachtelijke) symptomen na twee weken [O’Conner 2003; Burke 1994].

Commentaar: uit beide reviews blijkt dat er beperkt bewijs is voor de effectiviteit van spalkbehandeling bij CTS op korte termijn (tot vier weken). Er werden geen schadelijke bijwerkingen gerapporteerd. Gezien de kleine omvang en kwaliteit van de beschikbare onderzoeken kan geen voorkeur uitsproken worden voor een nachtspalk of continu spalken of voor de positie van de pols in de spalk.

Overwegingen: de werkgroep is van mening dat spalkbehandeling voor een korte periode geadviseerd kan worden bij contra-indicaties voor een corticosteroïdinjectie of indien de patiënt niet opteert voor een injectie, omdat er beperkt bewijs is dat de klachten door spalkbehandeling op korte termijn verminderd kunnen worden.

Conclusie: de werkgroep adviseert spalkbehandeling bij contra-indicaties voor een corticosteroïdinjectie of indien de patiënt niet opteert voor een injectie. De spalk dient in ieder geval ‘s nachts gedragen te worden en zo mogelijk ook overdag. Indien het dragen van de spalk na zes weken niet leidt tot vermindering van de klachten, heeft het geen zin deze behandeling voort te zetten. De huisarts kan de spalkbehandeling zelf doen of hij kan hiervoor verwijzen naar een gespecialiseerde (hand)ergotherapeut (zie noot 4).

TerugNoot 20

Corticosteroïdinjecties bij CTS

Er is één systematisch literatuuronderzoek [Goodyear-Smith 2004], één systematische review [Marshall 2007] en één gerandomiseerd onderzoek [Peters 2009c] gevonden waarin de effectiviteit van corticosteroïdinjecties bij CTS is onderzocht.

Goodyear-Smith en Arroll [Goodyear-Smith 2004] vinden in hun review sterk bewijs voor de werkzaamheid van corticosteroïdinjecties (één review en vier gerandomiseerde onderzoeken) [Marshall 2002; Dammers 1999; Elbaz 1994; O’Gradaigh 2000; Ozdogan 1984] en beperkter bewijs voor de werkzaamheid van orale corticosteroïden (twee gerandomiseerde onderzoeken) [Chang 1998; Herskovitz 1995] op de symptomen bij CTS op korte termijn. Marschal et al. [Marschal 2007] concluderen dat lokale corticosteroïdinjecties effectiever zijn dan een placebobehandeling [Dammers 1999; Amstrong 2004] en orale corticosteroïden [Wong 2001] op de korte termijn. Er bestaat geen verschil in effectiviteit in vergelijk met NSAID’s gecombineerd met spalkbehandeling [Celiker 2002].

Corticosteroïdinjecties versus placebo. Uit de Cochrane review van Marshall et al. (twee onderzoeken; n = 141) blijkt dat een corticosteroïdinjectie in vergelijking met een placebo-injectie een beter herstel van klinische symptomen laat zien op de korte termijn (tot vier weken) (OR 2,58; 95%-BI 1,72 tot 3,87) [Marshall 2007; Dammers 1999; Amstrong 2004]. Er zijn geen onderzoeken naar de effecten op de lange termijn gevonden.

Corticosteroïdinjecties versus orale corticosteroïden. Locale corticosteroïdinjecties laten een significant grotere verbetering van klinische symptomen (Global Symptom Score; bereik 0 tot 50) zien dan een dagelijkse inname van orale corticosteroïden na drie maanden (één onderzoek; n = 60; verschil -7,1; 95%-BI -11,7 tot -2,5) [Marshall 2007; Wong 2001].

Lokale corticosteroïdinjecties versus systemische corticosteroïden. Uit het onderzoek van Ozdogan et al. (n = 37) blijkt dat lokale corticosteroïdinjecties effectiever zijn in het verminderen van de klinische symptomen dan systemische corticosteroïdinjecties (RR 3,17; 95%-BI 1,02-9,87).

Corticosteroïdinjecties versus NSAID’s gecombineerd met spalk. Eén onderzoek (n = 23) laat geen verschil in klinische symptomen zien tussen locale corticosteroïdinjecties en NSAID’s gecombineerd met een spalk na twee en na acht weken [Marshall 2007; Celiker 2002].

Dosering corticosteroïdinjecties. Uit de resultaten van twee onderzoeken in de review van Marshall et al. (n = 106) blijkt dat er geen verschil in effectiviteit bestaat tussen injecties met een hoge dosis (100 mg hydrocorticone of 35 mg methylprednisolonacetaat) in vergelijking met een lage dosis (25mg hydrocorticone of 15 mg methylprednisolonacetaat) [Marshall 2007; Habib 2006; O’Gradaigh 2000]. Er bestond geen verschil (één onderzoek; n = 39) in effectiviteit tussen een injectie met een kortwerkend (100 mg hydrocortison) of een langwerkend (20 mg triamcinolone) corticosteroïd na zes weken [Marshall 2007; O’Gradaigh 2000]. Ook bestond er geen verschil tussen een eenmalige injectie (15 mg methylprednisolonacetaat gecombineerd met placebo-injectie tijdens follow-up) en meerdere corticosteroïdinjecties na acht, vierentwintig en veertig weken (één onderzoek; n = 40) [Marshall 2007; Wong 2005].

Lokalisatie corticosteroïdinjectie. Tot slot blijkt uit één onderzoek (n = 57) in de review van Marshall et al. dat er geen verschil in effectiviteit bestaat, gemeten met de Neurologic Symptom Score na elf maanden tussen een injectie geplaatst vier centimeter proximaal van de polsplooi in vergelijking met een injectie geplaatst distaal van de polsplooi [Marshall 2007; Sevim 2004]. Volgens een ander onderzoek (n = 42) in deze review bestaat er geen verschil tussen een injectie geplaatst ter hoogte van de polsplooi en een injectie twee tot drie centimeter distaal van de polsplooi [Marshall 2007; Habib 2006].

Uit een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek in de Nederlandse huisartsenpraktijk (n = 69) blijkt dat corticosteroïdinjecties (maximaal twee) effectiever zijn dan een placebo-injectie (Number Needed to Treat (NNT) 3; 95%-BI 1,83 tot 9,72) in het verminderen van symptomen (Symptom Severity Scale of the Boston carpal tunnel questionnaire (bereik 0 tot 5); 0,92 versus 0,29; p < 0,05), functie (Functional Status Scale of the Boston carpal tunnel questionnaire (bereik 0 tot 5); 0,58 versus -0,01; p < 0,05) en ervaren herstel (p = 0,012) op de korte termijn (follow-up twee weken na de laatste injectie) [Peters 2009c]. Na twaalf maanden blijkt dat circa de helft (49%) van de deelnemers in de interventiegroep recidiverende klachten heeft gehad.

Commentaar: er is bewijs voor de effectiviteit van corticosteroïdinjecties op korte termijn (tot vier weken) bij CTS. De effectiviteit op de lange termijn is onbekend. Corticosteroïdinjecties zijn effectiever dan een placebobehandeling of een behandeling met orale corticosteroïden. Het is onbekend of corticosteroïdinjecties effectiever zijn dan NSAID’s of spalkbehandeling door het ontbreken van onderzoek van voldoende omvang. Uit diverse onderzoeken met een geringe omvang blijkt dat er geen voorkeur voor de dosering, het aantal en de lokalisatie van de corticosteroïdinjecties bestaat.

Overwegingen: de voorkeur van de werkgroep gaat bij milde tot matige klachten in eerste instantie uit naar een afwachtend beleid en bij onvoldoende resultaat daarvan, of bij ernstigere of langdurige klachten, naar corticosteroïdinjecties, omdat er bewijs is dat de klachten hierdoor kortdurend kunnen worden verminderd. Conclusie: overweeg bij ernstige of langdurige CTS-klachten een injectie met een corticosteroïd in de carpale tunnel of enkele centimeters proximaal van de polsplooi (1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml). Indien nodig kan deze behandeling na twee tot drie weken herhaald worden. Meer dan twee juist geplaatste injecties zijn niet zinvol.

TerugNoot 21

Chirurgie bij CTS

Er is één Cochrane review van Verdugo et al. waarin de effectiviteit van chirurgische behandeling is vergeleken met die van conservatieve behandeling of met corticosteroïdinjecties, één gerandomiseerd onderzoek van Jarvic et al. waarin chirurgie is vergeleken met conservatieve behandeling en één Cochrane review van Scholten et al. waarin de effectiviteit van diverse chirurgische technieken onderling zijn vergeleken [Verdugo 2008; Scholten 2007]. Verder is in twee onderzoeken de invloed van de duur van de klacht voorafgaand op het tijdstip van operatie en de invloed van de leeftijd en het geslacht van de patiënt op de resultaten van chirurgische behandeling onderzocht [Burke 2006; Hobby 2005].

Chirurgie versus spalkbehandeling. Verdugo et al. concluderen dat chirurgie effectiever lijkt te zijn dan conservatieve behandeling (spalkbehandeling) van patiënten met CTS (twee onderzoeken; n = 198) [Verdugo 2008; Garland 1964; Gerritsen 2002]. Uit het onderzoek van Gerritsen et al. (n = 176) blijkt dat chirurgie effectiever is dan spalkbehandeling op de uitkomstmaat herstel na drie maanden (RR 1,38; 95%-BI 1,08 tot 1,75), na zes maanden (RR 1,29; 95%-BI 1,08 tot 1,55) maar niet na twaalf maanden (RR 1,14; 95%-BI 0.95 tot 1,37). Uit een ander onderzoek van Garland et al. (n = 22) van matige kwaliteit blijkt dat chirurgie effectiever is dan spalkbehandeling in het verminderen van de klinische symptomen na twaalf maanden (RR 5,00; 95%-BI 1,41 tot 17,76).

Chirurgie versus corticosteroïdinjectie. Uit dezelfde Cochrane review van Verdugo et al. blijkt dat er geen consistent bewijs is voor de effectiviteit van chirurgie in vergelijk met corticosteroïdinjecties (twee onderzoeken; n = 151) [Verdugo 2008; Hui 2005; Ly-Pen 2005].

Uit een gerandomiseerd onderzoek van Jarvic et al. (n = 116; follow-up twaalf maanden), waarin de effectiviteit van chirurgie is vergeleken met die van conservatieve behandeling, blijkt dat chirurgie effectiever is dan conservatieve behandeling op de uitkomstmaten functie (gemiddelde verschilscore -0,40; 95%-BI 0,11 tot 0,70; p = 0,008) en symptomen (gemiddelde verschilscore 0,34; 95%-BI 0,02 tot 0,65; p = 0,036) op de Carpal Tunnel Syndrome Assessment Questionnaire (bereik 0,0 tot 1,0), maar deze effecten waren in klinisch opzicht gering [Jarvic 2009].

Tijdstip van operatie. Uit een onderzoek van Burke et al. (n = 523; follow-up zes maanden) blijkt dat de duur van de klachten voorafgaand aan het tijdstip van operatie niet van invloed is op de ernst van de klacht en op de functie en evenmin op de resultaten van chirurgie op deze uitkomstmaten [Burke 2006]. Uit een onderzoek van Hobby et al. (n = 97; follow-up zes maanden) blijkt dat geslacht en leeftijd geen invloed hebben op de succeskans van chirurgie met betrekking tot het verminderen van de klinische symptomen (pijn, doofheid, zwakte en tintelingen), de functie en de patiënttevredenheid [Hobby 2005]. Omdat de succeskans van chirurgie niet bepaald wordt door de tijdsduur van de klachten voorafgaand aan de operatie, en CTS-klachten dikwijls een gunstig beloop hebben zonder operatie, geeft Bland de voorkeur aan een initieel conservatief beleid [Bland 2007b].

Open chirurgie versus endoscopische behandeling. Uit de Cochrane review van Scholten et al. (33 onderzoeken) blijkt dat er geen voorkeur voor open chirurgie of een endoscopische behandeling bestaat. Endoscopische behandeling is technisch moeilijker dan open klieving. Bij endoscopisch klieven worden meer voorbijgaande neurogene complicaties gemeld. Open klieving geeft vooral problemen met de wondgenezing [Scholten 2007].

Commentaar: er is beperkt bewijs dat chirurgie effectiever is dan spalkbehandeling na twaalf maanden en geen consistent bewijs voor een verschil in effectiviteit van chirurgie en corticosteroïdinjecties.

Overwegingen: gezien het dikwijls gunstige beloop en aangezien de succeskans van chirurgie niet bepaald wordt door de tijdsduur van de klachten voorafgaand aan de operatie, gaat de voorkeur in de initiële fase van CTS uit naar een conservatief beleid of naar injecties met een corticosteroïd.

Conclusie: overweeg een verwijzing voor een chirurgische interventie bij ernstige CTS-klachten (gepaard gaand met verminderde kracht van de musculus opponens pollicis of duimmuisatrofie, of krachtsvermindering van de musculus abductor pollicis brevis), of bij langdurige aanhoudende klinische klachten waarbij onvoldoende symptoomverlichting door conservatieve behandeling of injectiebehandeling is opgetreden. Overweeg eveneens een verwijzing naar een chirurg bij klachten die het dagelijks functioneren in ernstige mate beïnvloeden of van invloed zijn op het functioneren op het werk, tenzij de patiënt dit niet als eerste wil. De effecten van chirurgie in vergelijk met conservatieve behandeling zijn in klinisch opzicht gering.

TerugNoot 22

Achtergronden ganglion

De meest gebruikelijke plaats voor een ganglion, een uitstulping van het gewrichtskapsel of van de peesschede die gevuld is met synoviale vloeistof, is de hand of de pols. Het meest frequent komt een ganglion voor aan de dorsale zijde van de pols (60 tot 70%) waar ze uit gaat van het kapsel van de intercarpale gewrichten en minder frequent aan de palmaire zijde van de pols (13 tot 20%). Door vulling ontstaat een vast-elastische zwelling, die een paar centimeter groot kan worden. Een ganglion geeft dikwijls geen klachten. Uit een onderzoek onder mensen die werden verwezen naar een handkliniek (n = 50) blijkt in 38% van de gevallen dat er sprake was van een cosmetisch probleem, bij 28% was er angst voor een kwaadaardig aandoening en 26% zocht hulp vanwege pijnklachten bij bepaalde bewegingen [Westbrook 2000; Burke 2003].

TerugNoot 23

Epidemiologie ganglion

In de Tweede Nationale Studie (n = 375.899) wordt de puntprevalentie van een ganglion aan een gewricht of pees (dus ongeacht de lokalisatie) (ICPC L87) in de Nederlandse huisartsenpraktijk geschat op 3,5 per 1000 patiënten per jaar (2,5 per 1000 patiënten per jaar voor mannen en 4,5 per 1000 patiënten per jaar voor vrouwen) [Van der Linden 2004]. De incidentie van een ganglion in dit onderzoek bedraagt 2,6 episoden per 1000 patiëntenjaren (1,9 voor mannen en 3,4 voor vrouwen) [van der Linden 2004].

De prevalentie van een ganglion aan de hand of pols is 4,5 per 1000 patiënten per jaar. De incidentie bedraagt 3,3 episoden per 1000 patiëntenjaren. Vrouwen zijn twee maal zo vaak aangedaan als mannen. Een ganglion komt het meeste voor tussen een leeftijd van twintig tot veertig jaar [Burke 2003; Nielsen 2007].

TerugNoot 24

Etiologie en beloop ganglion

Een ganglion kan geleidelijk of abrupt ontstaan en het verdwijnt weer spontaan bij ongeveer 30 tot 63% van de patiënten [Burke 2003; Dias 2007; Berghoff 1993]. Meestal is de oorzaak van een ganglion onbekend. Mogelijke oorzakelijke factoren zijn microtrauma, instabiliteit, verhoogde mobiliteit en artrose. Een duidelijke relatie met werk of vrijetijdsbesteding ontbreekt [Watson 1989; Burke 2003].

TerugNoot 25

Diagnose ganglion

De diagnose is goed te stellen door klinisch onderzoek [Burke 2007b]. Bij lichamelijk onderzoek voelt men een gladde en vast-elastische zwelling, gefixeerd aan de onderlaag. Er kan drukpijn zijn ter plaatse of ter hoogte van de overgang van het os scaphoideum en het os lunatum (ganglion of letsel van het scapholunate ligament).

Aanvullend onderzoek. Aspiratie (helder geleiachtig punctaat) of diafanie kunnen de diagnose bevestigen. Echografie is een geschikte methode voor het aantonen van occulte ganglia [Osterwalder 1997].

TerugNoot 26

Beleid ganglion

Er zijn geen gerandomiseerde onderzoeken gevonden waarin de effectiviteit van behandeling bij een ganglion in de huisartsenpraktijk is onderzocht. In één review en twee observationele onderzoeken uitgevoerd in de tweede lijn werd de effectiviteit van vier mogelijke behandelingen bij een ganglion (aspiratie, aspiratie met corticosteroïdinjectie, open chirurgische excisie en arthroscopische excisie) beschreven aan de hand van de kans op een recidief na de behandeling [Burke 2003; Tomlinson 2006; Dias 2007; Kang 2008].

Aspiratie. De kans op een recidief na aspiratie in de review van Burke et al. (zeven observationele onderzoeken) varieert tussen 12 en 88% [Burke 2003]. In twee onderzoeken in deze review werd opgemerkt dat aspiratie de angst voor het bestaan van een kwaadaardige aandoening en daarmee de noodzaak voor een chirurgische behandeling vermindert. Tomlinson en Field beschrijven dat de kans op een recidief na aspiratie in drie observationele onderzoeken varieert tussen 42 tot 64% [Tomlinson 2006]. In het onderzoek van Dias et al. bedraagt de kans op een recidief na aspiratie 58% [Dias 2007].

Aspiratie gecombineerd met een injectie met een corticosteroïd of met hyaluronidase. Er is geen bewijs (vijf observationele onderzoeken) dat het combineren van aspiratie met een injectie met een corticosteroïd of met hyaluronidase een toegevoegde waarde heeft [Burke 2003].

Chirurgische excisie. In de review van Burke et al. (zeven observationele onderzoeken) bedraagt de kans op een recidief na chirurgische excisie van 1 tot 40%. Tomlinson en Field beschrijven dat de kans op een recidief na chirurgie in drie observationele onderzoeken varieert tussen 1 tot 13% [Tomlinson 2006].

Chirurgische excisie versus arthroscopische excisie. De kans op een recidief na open chirurgische excisie en de arthroscopische excisie van een dorsaal ganglion, zijn gelijk (n = 72; follow-up twaalf maanden) [Kang 2008].

Commentaar: onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen in de huisartsenpraktijk is niet beschikbaar. Uit tweedelijns observationeel onderzoek blijkt dat de kans op een recidief na aspiratie groter is dan na chirurgie.

Overwegingen: omdat het een onschuldige aandoening betreft en er een grote kans (50% na vijf jaar) op spontaan herstel bestaat, gaat de voorkeur in eerste instantie uit naar een expectatief beleid als er geen klachten of beperkingen bestaan. Omdat een ganglion vaak een cosmetisch probleem geeft, en geen klachten of beperkingen, of er angst bestaat voor een kwaadaardige aandoening, kan een punctie, waarbij aspiratie van het synoviale vocht plaatsvindt, een goede behandeloptie zijn [Tomlinson 2006]. De werkgroep is van mening dat aspiratie zowel een diagnostische als therapeutische waarde heeft. Chirurgische behandeling bestaat meestal uit een open excisie van het ganglion. Arthroscopische excisie is mogelijk, maar gebeurt in Nederland echter zelden.

Conclusie: de werkgroep adviseert een afwachtend beleid als er geen klachten of beperkingen zijn. Bij beperkingen, een cosmetisch probleem of angst voor een kwaadaardige aandoening kan aspiratie overwogen worden. Bij ernstigere hinder, zenuwcompressie en ulceratie adviseert de werkgroep een verwijzing voor chirurgische behandeling.

TerugNoot 27

Epidemiologie artrose

De prevalentie van artrose is niet eenvoudig vast te stellen, omdat er sprake is van forse discrepantie tussen klinische symptomen en radiologische afwijkingen. Het merendeel van de mensen in de leeftijdscategorie ouder dan 55 jaar heeft radiologische kenmerken van artrose van de hand of pols, maar van de deze groep heeft slechts circa 20% klinische symptomen [Dahaghin 2005b]. De 1-maandsprevalentie van gewrichtsklachten in de hand kenmerkend voor artrose, varieert van 12% bij volwassenen van 45 jaar en ouder tot 30% bij volwassenen van 50 jaar en ouder [Urwin 1998; Dziedzic 2007]. In een onderzoek onder de Amerikaanse bevolking wordt de leeftijdgestandaardiseerde prevalentie van artrose aan de hand met radiologische veranderingen geschat op 27% en van artrose aan de hand met klinische symptomen (pijn en stijfheid) op 7% [Lawrence 2008; Zhang 2008]. In een ander Amerikaans onderzoek onder ouderen boven de zestig jaar (n = 2.498) werd de prevalentie van symptomen van artrose aan de hand op grond van de criteria van het American College of Rheumatology geschat op 8% [Dillon 2007]. Noduli van Heberden bij de DIP-gewrichten, noduli van Bouchard bij de PIP-gewrichten en deformaties van het CMC-I-gewricht konden worden aangetoond in respectievelijk 58% (mannen 53%, vrouwen 62%), 30% (mannen 25%, vrouwen 33%) en 18% (mannen 10%, vrouwen 24%) van de gevallen. Een onderzoek van Quellette en Makowski bevestigt dat artrose vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen [Quellette 2006]. In het onderzoek van Wilder et al. worden de prevalenties voor DIP-II, PIP-III en CMC-I geschat op respectievelijk 35, 18 en 21% [Wilder 2006].

In een onderzoek van Oliveria et al. werd de voor geslacht en leeftijd gecorrigeerde incidentie van artrose aan de hand met klinische symptomen geschat op één episode per duizend persoonsjaren [Oliveria 1995; Zhang 2008].

Niet iedereen met artrose van de hand zoekt medische hulp [Oliveria 1995; Zhang 2002].

TerugNoot 28

Etiologie artrose

De Britse NICE guidelines benadrukken dat artrose niet slechts een degeneratief proces is, maar een actief, metabool proces, waarin verlies van gewrichtskraakbeen leidt tot toegenomen metabole activiteit van het subchondrale bot, wat zich uit in sclerosering en de vorming van subchondrale cysten (beide zichtbaar op een röntgenfoto) en wat verder leidt tot uitwendig waarneembare osteofyten en een ontstekingsreactie [NICE 2008]. Dit betekent dat er bij artrose sprake is van een proces van reparatie. In het algemeen gaat het om een langzaam, maar efficiënt reparatieproces dat vaak kan compenseren voor de initiële schade. Bij een deel van de mensen kan de weefselschade echter niet worden gecompenseerd en ontstaan symptomen als pijn en stijfheid. Deze processen verklaren tevens waarom er zoveel variatie is in klinische presentatie van artrose, tussen verschillende personen, maar ook tussen verschillende gewrichten.

De invloed van handartrose op dagelijks functioneren is aanzienlijk, als gevolg van pijn, stijfheid, een verminderde knijpkracht en afname van fijne motoriek. Kwalitatief onderzoek laat een grote invloed van handartrose zien op het uitvoeren van zelfzorgactiviteiten, zoals wassen en aankleden, met verminderde zelfstandigheid en distress tot gevolg [Dahaghin 2005a; Dahaghin 2005b; Dziedzic 2007; Dominick 2005; Kjeken 2005; Zhang 2002; Zhang 2009].

TerugNoot 29

Risicofactoren artrose

Naast leeftijd worden overgewicht, reumatoïde artritis, eerder doorgemaakte fracturen en mechanische factoren zoals werk met een zware belasting voor de hand en pols in verband gebracht met het ontstaan van artrose [Walker-Bone 2002; Cvijetic 2004; Grotle 2008; Dahaghin 2007]. Ook genetische factoren spelen mogelijk een rol, maar het is nog niet duidelijk welke genen verantwoordelijk zijn [Fumagalli 2005]. Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat noduli van Heberden en Bouchard frequenter voorkomen bij mannelijke (36%) en vrouwelijke (49%) verwanten van patiënten met handartrose dan in de algemene bevolking (mannen 17% en vrouwen 26%) [Kellgren 1963].

TerugNoot 30

Beloop en prognose artrose

Artrose van de hand heeft lang niet altijd een progressief beloop. Doordat het in principe een proces van herstel en modellering betreft, kunnen episoden van pijn en functiebeperkingen gevolgd worden door een langdurige periode zonder klachten, hoewel de benige verdikkingen, met name bij de DIP- en de PIP-gewrichten blijven bestaan. Het merendeel van de patiënten rapporteert over een periode van twee jaar wel een toename van pijnklachten en bij 20% is er tevens sprake van radiologische progressie [Harris 1994; Botha-Scheepers 2007]. Progressie gaat samen met verminderde knijpkracht van de handspieren [Cvijetic 2004]. Artrose van het CMC-gewricht lijkt een minder gunstige prognose te hebben dan artrose van de DIP- of PIP-gewrichten en gaat gepaard met meer beperkingen in functie [NICE 2008].

TerugNoot 31

Differentiaal dagnostiek artrose

Diagnostische criteria voor handartrose zijn: leeftijd ouder dan 45 jaar; pijn tijdens bewegen in één of meer gewrichten; milde, kortdurende startstijfheid en startpijn (bij bewegen van een gewricht na een periode van rust) [Zhang 2009]. De klachten betreffen met name de DIP- en PIP-gewrichten of CMC-I aan beide handen en de benige verdikkingen (noduli) zijn niet obligatoir.

Dit in tegenstelling tot reumatoïde artritis (RA). RA wordt gekenmerkt door: leeftijd bij diagnose vaak jonger dan veertig jaar, minder vaak symmetrische klachten, met name pols, MCP- en PIP-gewrichten aangedaan en DIP-gewrichten niet aangedaan, ochtendstijfheid duurt langer dan één uur.

TerugNoot 32

Voorlichting en adviezen artrose

Voorlichting en adviezen betreffen de oorzaken en gevolgen van artrose, het gebruik van analgetica en informatie over andere behandelingsmogelijkheden (spalk, oefeningen). Tevens kan worden uitgelegd hoe het belasten van de aangedane gewrichten de klachten kunnen verergeren of provoceren, en kunnen adviezen worden gegeven hoe pijnlijke gewrichten tijdens activiteiten kunnen worden ontzien (bijvoorbeeld bij het tillen van zware voorwerpen of vastpakken van voorwerpen) [NICE 2008; Zhang 2007].

TerugNoot 33

Spalkbehandeling bij CMC-I-artrose

De effectiviteit van spalkbehandeling bij CMC-I-artrose is onderzocht in een systematisch literatuuronderzoek [Egan 2007] en in een gerandomiseerd onderzoek [Wajon 2005b].

Uit het systematische literatuuronderzoek blijkt dat er bewijs is voor de effectiviteit van spalkbehandeling op het verminderen van de pijn en het verbeteren van de functie bij CMC-I-artrose [Egan 2007]. In twee kleine gerandomiseerde cross-over onderzoeken (n = 26 en n = 21) werden bij patiënten met artrose van CMC-I de effecten van een volledige spalk (voor duim en pols) vergeleken met een gedeeltelijke spalk (alleen duim). De resultaten laten een grotere afname van pijn zien voor de volledige spalk (effect size 0.64; 95%-BI 0,02 tot 1,26). De gepoolde schatting voor het Number Needed to Treat (NNT) voor verbetering van functie was 4 (95%-BI 2 tot 13).

Uit het gerandomiseerde onderzoek van Wajon et al. (n = 40; follow-up zes weken) blijkt dat spalkbehandeling gecombineerd met oefentherapie een effectieve behandeling is met betrekking tot de pijn, kracht en handfunctie bij CMC-I-artrose, maar dat er geen verschil in de effectiviteit bestaat tussen een volledige spalk en een gedeeltelijke spalk [Wajon 2005b].

Commentaar: er zijn aanwijzingen voor de effectiviteit van spalkbehandeling op het verminderen van de pijn en het verbeteren van de functie bij CMC-I-artrose. Er is tegenstrijdig bewijs dat een volledige spalk effectiever zou zijn dan een gedeeltelijke spalk. De onderzoeken zijn klein van omvang en er is geen onderzoek bekend waarin de effectiviteit van spalkbehandeling bij CMC-I-artrose is vergeleken met geen behandeling of met een andere behandeling. De onderzoeken zijn uitgevoerd bij patiënten die werden verwezen naar een fysiotherapiepraktijk.

Overwegingen: de voorkeur in de initiële fase van CMC-I-artrose gaat uit naar een conservatief beleid. Conclusie: spalkbehandeling kan de pijnklachten tijdelijk verminderen. Er bestaat geen voorkeur voor een volledige of een gedeeltelijke spalk. De huisarts kan de spalkbehandeling zelf doen of hij kan hiervoor verwijzen naar een gespecialiseerde (hand)ergotherapeut.

TerugNoot 34

Oefentherapie bij artrose

De effectiviteit van oefentherapie bij handartrose is onderzocht in vier gerandomiseerde onderzoeken [Garfinkel 1994; Boustedt 2009; Stamm 2002; Wajon 2005b].

Yoga versus geen behandeling. Garfinkel et al. vinden gunstige effecten van yoga-oefeningen op pijn en functie (n = 26) in vergelijking met geen behandeling [Garfinkel 1994].

Spalk plus oefentherapie versus oefentherapie alleen. Boustedt et al. (n = 42) vonden significant grotere verbeteringen op pijn, functie en knijpkracht na twaalf maanden voor een gecombineerd spalk met oefenprogramma in vergelijking met een standaard ergotherapeutisch programma [Boustedt 2009].

Oefentherapie versus geen therapie. In een derde RCT (n = 40) werden gunstige effecten voor functie en knijpkracht gevonden van een oefenprogramme en een ergotherapeutisch programma in vergelijking met een informatiebrochure [Stamm 2002].

Verschillende vormen van oefentherapie. In een vierde onderzoek (n = 40) werden twee verschillende spalk- en oefenprogramma’s vergeleken en geen significante verschillen gevonden [Wajon 2005b].

Commentaar: uit de bovenstaande onderzoeken blijkt dat er aanwijzingen zijn dat oefeningen met de hand en pols er voor kunnen zorgen dat de kracht toeneemt en de bewegelijkheid behouden wordt. Er zijn aanwijzingen dat de pijn kan afnemen en de functionaliteit kan verbeteren. Deze onderzoeken zijn echter klein van omvang, het is onduidelijk welke vorm van oefentherapie de voorkeur geniet en geen van de RCT’s werd in een eerstelijns populatie uitgevoerd. De Britse NICE guidelines [NICE 2008] en Europese richtlijnen voor de behandeling van handartrose [Zhang 2007] bevelen advies en oefen- of ergotherapie aan als eerste keus behandeling van artrose, hoewel de onderbouwing van deze interventies voor handartrose nog zwak is.

Overwegingen: de werkgroep geeft bij artrose van de hand en pols de voorkeur aan een conservatief beleid. Er zijn aanwijzingen dat oefentherapie bij artrose van de hand en pols bijdraagt aan behoud van spierkracht, mobiliteit en functie en de pijn kan verminderen.

Conclusie: de werkgroep adviseert bij artrose van de hand en pols oefeningen ter verbetering van de knijpkracht van de handspieren en behoud van mobiliteit en functie.

TerugNoot 35

Analgetica en voedingssuplementen bij artrose

Placebogecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van paracetamol bij patiënten met handartrose zijn niet beschikbaar. Gezien de veel kleinere kans op (gastro-intestinale) bijwerkingen geeft the European League Against Rheumatism (EULAR) bij handartrose de voorkeur aan paracetamol boven orale NSAID’s [Zhang 2007].

Er zijn drie gerandomiseerde onderzoeken [Altman 2009; Rothacker 1998; Zacher 2001] en één systematische review [Lin 2004] gevonden naar de effectiviteit van lokale NSAID’s bij artrose van de hand.

Enkele gerandomiseerde onderzoeken laten zien dat lokale NSAID’s effectief zijn in vergelijking met placebo in de behandeling van pijn en stijfheid bij handartrose op de korte termijn [Altman 2009; Rothacker 1998; Zacher 2001]. Uit een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek van Altman et al. (n = 385; follow-up acht weken) blijkt dat een behandeling met 1% diclofenac sodium gel (viermaal daags op beide handen door de patiënt zelf aangebracht) in vergelijking met een placebobehandeling effectiever is in het verminderen van de pijn (VAS-schaal bereik 0 tot 100; gemiddeld verschil tussen de groepen 7,2 (30,1%); p = 0,018) en de Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index score (AUSCAN-score voor pijn, stijfheid en functie bereik 0 tot 100; gemiddeld verschil 6,7 (39,9%); p = 0,011) bij patiënten met handartrose (ouder dan veertig jaar) na vier weken [Altman 2009]. Na zes weken zijn de verschillen tussen de beide groepen significant voor pijn (gemiddeld verschil 7,0 (26,2%); p = 0,023), AUSCAN-score (gemiddeld verschil 7,3 (39,2%); p = 0,006) en voor ervaren ernst van de aandoening (schaal 0 tot 100; gemiddeld verschil 6,8 (41,7%); p = 0,023). Na acht weken zijn de verschillen nog significant voor de AUSCAN-score (gemiddeld verschil 6,2 (30,2%); p = 0,028). Er werden geen cardiale of gastrointestinale bijwerkingen gerapporteerd [Altman 2009]. Uit een gerandomiseerd onderzoek van Rothacker et al. (n = 81) blijkt dat een lokaal NSAID (10% trolamine salicylaat) gedurende vier minuten effectiever is in het verminderen van de ochtendpijn (gemiddeld verschil in de som van de pijnscores na 30, 45 en 120 minuten; p = 0,049) en ochtendstijfheid (gemiddeld verschil in de som van de ervaren stijfheidscores na 30, 45 en 120 minuten; p = 0,03) bij patiënten met handartrose in vergelijk met een placebo [Rothacker 1998]. Uit een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek van Zacher et al. (n = 321; positieve respons werd gedefinieerd als een vermindering van de pijnklachten van minimaal 40 mm op een VAS-schaal (bereik 0 tot 100 mm )) naar de effectiviteit van diclofenac gel en placebo ibuprofen in vergelijking met placebo diclofenac gel en ibuprofen blijkt dat diclofenac gel (44% positieve respons) minstens zo effectief is als ibuprofen (33% positieve respons) na een behandelingsperiode van drie weken (p = 0,007) [Zacher 2001]. Uit de systematische review van Lin et al. blijkt dat een behandeling met lokale NSAID’s bij mensen met handartrose leidt tot een significant grotere afname van de pijn na één week (effect size 0,41; 95%-BI 0,16 tot 0,66) en na twee weken (effect size 0,40; 95%-BI 0,15 tot 0,66), maar niet na drie of vier weken. Orale NSAID’s zijn na één week effectiever dan lokale NSAID’s, maar de effecten zijn na twee, drie en vier weken vergelijkbaar. Het risico op gastro-intestinale bijwerkingen bij lokale NSAID’s was in dit onderzoek vergelijkbaar met dat van placebo (RR 0,81, 95%-BI 0,43 tot 1,56), terwijl de kans op lokale bijwerkingen (huiduitslag, jeuk, branderig gevoel) groter was voor lokale NSAID’s (RR 5,29; 95%- BI 1,14 tot 4,51) in vergelijking met orale NSAID’s [Lin 2004].

De effecten van de voedingssupplementen glucosamine en chondroïtine zijn bij mensen met handartrose niet onderzocht.

Commentaar: er is geen onderzoek naar de effectiviteit van paracetamol bij artrose van de hand en pols bekend. Er is beperkt bewijs voor de effectiviteit van lokale NSAID’s in het verminderen van de pijn en de stijfheid op korte termijn (tot acht weken). De effecten van voedingssupplementen zijn onbekend.

Overwegingen: de werkgroep geeft bij pijnstilling bij artrose gezien het beperkte bewijs voor effectiviteit en gezien de kleinere kans op gastro-intestinale bijwerkingen de voorkeur aan een lokaal NSAID als eerste keus en aan paracetamol als tweede keus. Orale NSAID’s vormen de derde keus. Zie voor meer informatie de Farmacotherapeutische Richtlijn Pijnbestrijding (www.nhg.org). Het gebruik van voedingssupplementen wordt niet geadviseerd.

TerugNoot 36

Corticosteroïd- of hyaluronzuurinjecties bij CMC-I-artrose

De effectiviteit van intra-articulaire injecties met corticosteroïden of hyaluronzuur bij CMC-I-artrose is in drie gerandomiseerde onderzoeken en in één ongecontroleerd onderzoek beoordeeld [Heyworth 2008; Stahl 2005; Joshi, 2005; Meenagh 2004].

Heyworth et al. vergeleken in een gerandomiseerd onderzoek (n = 60) de effectiviteit van corticosteroïdinjecties, hyaluronzuurinjecties en placebo-injecties en vonden een kortdurende pijnvermindering voor alle drie de behandelingen (corticosteroïd- en placebo-injecties tot vier weken en hyaluronzuurinjectie tot 26 weken) [Heyworth 2008]. De verschillen tussen de groepen waren niet significant. De knijpkracht was na vier weken het meest verbeterd in de corticosteroïdgroep (68% versus 44% voor hyaluronzuur en 50% voor placebo) en na 26 weken het meest in de hyaluronzuurgroep (68% versus 58% voor corticosteroïd en 47% voor placebo). De verschillen tussen de groepen waren wederom niet significant. Uit een gerandomiseerd onderzoek van Stahl et al. (n = 52) blijkt dat zowel injecties met corticosteroïd als injecties met hyaluronzuur de pijnklachten op korte termijn (vier weken) verminderen [Stahl 2005]. Injecties met corticosteroïd lieten na 26 weken een grotere toename in knijpkracht zien, terwijl injecties met hyaluronzuur na 26 weken een grotere verbetering van de fijne handmotoriek lieten zien. Uit een ongecontroleerd onderzoek van Joshi (n = 25) blijkt dat corticosteroïdinjecties de pijnklachten bij CMC-I-artrose op korte termijn (tot vier weken) kunnen verminderen, maar deze behandeling was niet effectief na een follow-up van drie, zes en twaalf maanden [Joshi 2005]. De gunstige effecten van corticosteroïdinjecties konden niet worden bevestigd in een kleine dubbelblind placebogecontroleerde RCT (n = 40; follow-up 24 weken) in vergelijking met een placebo-injectie [Meenagh et al. 2004].

Commentaar: uit één ongecontroleerd onderzoek van zeer kleine omvang (n = 25) blijkt dat corticosteroïdinjecties de pijnklachten op korte termijn (vier weken) kunnen verminderen, maar uit alle overige onderzoeken blijkt dat er geen verschil bestaat in vergelijking met (de veel duurdere) hyaluronzuurinjecties of met placebo-injecties.

Conclusie: er is onvoldoende bewijs dat een lokale intra-articulaire injectie van het CMC-I-gewricht met een corticosteroïd de pijnklachten bij CMC-I-artrose kan verminderen.

TerugNoot 37

Chirurgie bij artrose

De effectiviteit van chirurgie is onderzocht in twee systematische onderzoeken [Wajon 2005a; Martou 2004].

De resultaten van chirurgie zijn niet bij iedereen gunstig: 20 tot 40% blijft klachten houden en 60% is min of meer tevreden. Uit de Cochrane review van Wajon et al. (zeven onderzoeken; n = 384), waarin vijf verschillende chirurgische methoden (trapeziëctomie, trapeziëctomie met interpositie artroplastiek, trapeziëctomie met ligamentaire reconstructie, trapeziëctomie met ligamentaire reconstructie en peesinterpositie en vervanging van het gewricht) voor de behandeling van CMC-I-artrose (graad II tot IV) werden onderzocht, blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat een bepaalde chirurgische techniek de voorkeur heeft wat betreft effecten op pijn en functioneren. Alle onderzoeken laten effecten zien op het verminderen van de pijn (27 tot 57 mm op een VAS-schaal; schaal 0 tot 100 mm) of het verbeteren van de functie (18 tot 24 mm op een VAS-schaal; schaal 0 tot 100 mm). De kans op nadelige effecten van de behandeling (beschadiging van pezen, sensibiliteitsstoornissen, littekenpijn, of Complex Regionaal Pijn Syndroom type I (CRPS-I) was 16% minder na trapeziectomie (p < 0,001) in vergelijking met de overige technieken en 11% groter na trapeziëectomie met ligamentaire reconstructie en pees interpositie (p = 0,03) in vergelijking met de overige technieken [Wajon 2005a]. Wajon et al. concluderen dat chirurgie een effectieve behandeling is bij CMC-I-artrose met betrekking tot pijn, functie, mobiliteit, kracht en welbevinden en dat er geen verschil bestaat tussen de onderzochte technieken. Zij adviseren een trapeziëctomie omdat deze de minste kans op schadelijke effecten heeft. Martou et al. komen tot dezelfde bevindingen na een literatuuronderzoek van acht reviews en achttien vergelijkende onderzoeken [Martou 2004].

Commentaar: de resultaten van chirurgie zijn niet bij iedereen gunstig en er is geen voorkeur voor een bepaalde chirurgische techniek. De keuze voor een bepaalde techniek wordt mogelijk meer bepaald door de kans op ongewenste effecten zoals aanhoudende pijn, functieverlies, beschadiging van pezen, zenuwen of ligamenten, en sensibiliteitsstoornissen.

Conclusie: behandel zo lang mogelijk conservatief. Als de pijn of de bewegingsbeperking (vooral van het CMC-gewricht) ondanks conservatieve behandeling (medicatie, oefentherapie of ergotherapie) blijft bestaan, overweeg dan een verwijzing naar een chirurg voor operatieve behandeling (artrodese of gewrichtsreconstructie).

TerugNoot 38

Achtergronden Trigger finger of trigger thumb

Een trigger finger of trigger thumb (tenovaginitis stenosans) is een tenosynovitis van de flexorpezen van de vingers of de duim. Het soepele glijden van de buigpees in de A-1 pulley (eerste annulaire ligament van de buigpeeskoker) proximaal van het MCP-gewricht raakt door zwelling belemmerd en de vinger kan moeilijker gestrekt of gebogen worden [Sempowski 2008; Ryzewicz 2006].

Etiologie. De oorzaak van een trigger finger is niet altijd duidelijk. De klachten komen vaak voor na een zware inspanning of abnormaal gebruik van de hand, maar het is onduidelijk of er een daadwerkelijke causale relatie tussen overbelasting en dit ziektebeeld bestaat of dat veelvuldig gebruik van de hand en pols er alleen maar toe leidt dat het ziektebeeld zich eerder en duidelijker manifesteert [Trezies 1998]. De trigger finger lijkt geassocieerd te zijn met diabetes mellitus, reumatoïde artritis, hypothyreoïdie, CTS, jicht en repetitatief gebruik van de vingers [Kumar 2009; Griggs 1995; De la Parra-Marquez 2008]. Moore stelt dat de term tenovaginitis niet correct is, omdat in histologische onderzoeken geen ontstekingsreactie is aangetoond [Moore 2000].

TerugNoot 39

Epidemiologie en beloop trigger finger of trigger thumb

Epidemiologie. De aandoening komt vooral bij kinderen jonger dan zes jaar voor (waaronder pasgeborenen) en in de leeftijdscategorie tussen de veertig tot zeventig jaar en meer bij vrouwen dan bij mannen [Sempowski 2008; Ryzewicz 2006]. De lifetimeprevalentie bij volwassenen ouder dan dertig jaar zonder diabetes mellitus bedraagt circa 2% [Walker-Bone 2003]. Meestal is maar één vinger aangedaan en de aandoening komt meer voor aan de rechter- dan aan de linkerhand [De la Parra-Marquez 2008]. Bij mensen zonder bijkomende ziekten is de duim het meest frequent aangedaan, gevolgd door digiti 3 en 4 [Moore 2000]. Bij pasgeborenen is bijna uitsluitend de duim aangedaan met beperkte extensie als belangrijkste symptoom [Rodgers 1994].

Beloop. Moore stelt dat spontaan herstel optreedt in 20 tot 29% van de gevallen [Moore 2000]. Uit een observationeel onderzoek van Baek et al. bij kinderen met trigger thumb (n = 53; gemiddelde follow-up 48 maanden en minimaal 2 jaar) blijkt dat 63% spontaan herstelt na 2 jaar en de buigcontractuur verder vermindert in 30% van alle gevallen [Baek 2008].

TerugNoot 40

Diagnose trigger finger en trigger thumb

De diagnose trigger finger of trigger thumb is klinisch goed te stellen [Burke 2007b]. Soms is er ter plaatse van de buigpees een zwelling zichtbaar en voelbaar. Deze kan iets drukpijnlijk zijn [Sempowski 2008].

TerugNoot 41

Corticosteroïdinjectie bij trigger finger en trigger thumb

De effectiviteit en veiligheid van corticosteroïdinjecties bij een trigger finger zijn onderzocht in een Cochrane review [Peters 2009a], in één vergelijkend prospectief niet-gecontroleerd onderzoek [Patel 1992] en in twee observationele onderzoeken [Newport 1990; Anderson 1991].

Corticosteroïdinjecties met anaestheticum versus injectie met anaestheticum. Uit de Cochrane review van Peters et al. (twee gerandomiseerde onderzoeken; n = 63) blijkt dat een lokale injectie met een corticosteroïd en lidocaïne effectiever is in het verminderen van klinische symptomen (RR 3,15; 95%-BI 1,34 tot 7,40) dan een injectie met lidocaïne alleen na een follow-up van vier weken (twee onderzoeken; n = 63; NNT = 3) [Peters 2009a; Lambert 1992; Murphy 1995].

Corticosteroïdinjecties versus spalk. In een vergelijkend prospectief, niet-gecontroleerd onderzoek (n = 100; follow-up één tot vier jaar) worden de herstelpercentages bij een trigger vinger van de duim en bij de overige vingers geschat op 66% voor spalken en 84% voor corticosteroïdinjecties [Patel 1992]. Patel adviseert het dragen van een (nacht)spalk indien de patiënt geen lokale corticosteroïdinjectie wenst [Patel 1992].

Uit een observationeel onderzoek van Anderson et al. (n = 58; gemiddelde follow-up 4,6 jaar) blijkt dat na corticosteroïdinjectie in 88% van de gevallen de klinische symptomen zijn verminderd (61% na één injectie, 27% na meerdere injecties) [Anderson 1991]. Uit een ander observationeel onderzoek van Newport et al. (n = 235) blijkt dat de 49% hersteld na één injectie, 23% na twee en 5% na drie corticosteroïdinjecties gecombineerd met een anaestheticum.

Veiligheid corticosteroïd injecties. Er zijn nog nooit ernstige complicaties van corticosteroïdinjecties bij trigger finger beschreven. Gemelde bijwerkingen zijn steroid-flare (tijdelijke toename van pijn in de handpalm in de eerste 24 tot 48 uur na injectie) en opvliegers [Peters 2008].

Commentaar: uit de bovenstaande onderzoeken blijkt dat er aanwijzingen zijn voor de effectiviteit van corticosteroïdinjecties. Er zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld na injectiebehandeling.

Conclusie: overweeg bij klachten die hinder veroorzaken bij dagelijkse activiteiten een injectie met een corticosteroïd nadat een expectatief beleid onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.

TerugNoot 42

Spalkbehandeling bij trigger finger en trigger thumb

De effectiviteit van spalkbehandeling is onderzocht in één vergelijkend prospectief, niet gecontroleerd onderzoek [Patel 1992]. Uit dit onderzoek van Patel et al. (n = 100; follow-up één tot vier jaar) blijkt dat het herstelpercentage bij een trigger finger of trigger thumb na het dragen van een (nacht)spalk (met fixatie van MCP gewricht onder een hoek van tien tot vijftien graden gedurende een periode van zes weken) 66% (33/50) bedraagt [Patel 1992]. De herstelpercentages na spalkbehandeling bij een trigger finger en bij een trigger thumb in dit onderzoek zijn respectievelijk 70 (28/40) en 50% (5/10) [Patel 1992].

Commentaar: er is geen gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van spalkbehandeling bij trigger finger of trigger thumb.

Conclusie: het dragen van een (nacht)spalk wordt niet geadviseerd, vanwege het ontbreken van voldoende bewijs voor effectiviteit.

TerugNoot 43

Chirurgie bij trigger finger en trigger thumb

De effectiviteit van chirurgische behandeling bij trigger finger of trigger thumb is onderzocht in twee observationele onderzoeken [Turowski 1997; Benson 1997].

Chirurgische behandeling kan bestaan uit een open of percutane release van de A-1 pulley (eerste annulaire ligament van de buigpeeskoker) [Ryzewicz 2006; Benson 1997; Turowski 1997]. Uit een observationeel onderzoek van Turowski et al. (n = 59; gemiddelde follow-up 48 maanden) blijkt dat het herstelpercentage na chirurgische behandeling bij trigger finger 97% bedraagt. De auteurs stellen dat chirurgische behandeling overwogen dient te worden indien conservatieve behandeling of corticosteroïdinjecties niet effectief is gebleken. Ook Benson en Ptaszek adviseren na prospectief onderzoek onder 102 patiënten een chirurgische behandeling indien één behandeling met een corticosteroïd niet effectief blijkt te zijn [Benson 1997].

Commentaar: er zijn geen gerandomiseerde onderzoeken bekend waarin de effectiviteit van chirurgie bij trigger finger is onderzocht.

Conclusie: overweeg een verwijzing naar de chirurg indien injecties met een corticosteroïd niet effectief zijn gebleken.

TerugNoot 44

Beleid bij kinderen met een trigger thumb

Er zijn twee observationeel onderzoeken gevonden naar respectievelijk de effectiviteit van oefeningen [Watanabe 2001] en chirurgische behandeling [Van den Borne 2000] bij kinderen met een trigger thumb.

Een observationeel onderzoek (n = 48; gemiddelde leeftijd 26 maanden (bereik 0 tot 48 maanden)) toont aan dat 96% van de kinderen herstelt door oefeningen uitgevoerd door de moeder (passief strekken van de duim). Bij ernstige klachten herstelt 66%. De auteurs adviseren oefeningen bij milde tot matige klachten en chirurgie bij ernstige klachten voor het derde levensjaar om contracturen te voorkomen. Uit een retrospectief observationeel onderzoek (n = 38; gemiddelde leeftijd 3 jaar en 2 maanden (range 11 maanden tot 10 jaar en 4 maanden); 45 operaties; follow-up minimaal 2 jaar) blijkt dat in circa 90% de klinische symptomen zijn verdwenen. De auteurs adviseren chirurgie indien geen spontaan herstel is opgetreden na 6 maanden.

Commentaar: uit één klein retrospectief observationeel onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat chirurgie een effectieve behandeling kan zijn bij een trigger thumb bij jonge kinderen.

Overwegingen: op basis van consensus geeft de werkgroep, gezien het veelal gunstige beloop (63% herstelt volledig binnen twee jaar en 30% verbetert in de daaropvolgende periode), de voorkeur aan een afwachtend beleid bij pasgeborenen en jonge kinderen met een trigger thumb en adviseert een verwijzing naar een chirurg bij aanhoudende klachten.

TerugNoot 45

Mallet vinger

Epidemiologie. De incidentie en prevalentie van Mallet finger in de huisartsenpraktijk is onbekend.

Lichamelijk onderzoek. De Mallet finger wordt gekenmerkt door een permanente flexiestand van het DIP-gewricht, waarbij actieve extensie van de distale falanx niet mogelijk is [Wang 2001].

Aanvullend onderzoek. Röntgenonderzoek kan het onderscheid tussen de tendinogene vorm en de ossale vorm aantonen, hetgeen niet mogelijk is op grond van het klinisch onderzoek [Wang 2001]. Daarnaast kan bij kinderen aan de hand van röntgendiagnostiek eventuele beschadiging van de epifysairschijf worden vastgesteld.

Beleid. De effectiviteit van spalkbehandeling bij een mallet vinger is onderzocht in twee reviews [Handoll 2004; Geyman 1998].

Uit een Cochrane review van Handoll et al. (vier onderzoeken; n = 278) blijkt dat er onvoldoende bewijs bestaat voor of tegen de effectiviteit van spalkbehandeling, voor of tegen een bepaald type spalk of voor het bepalen van het juiste moment waarop een operatie geïndiceerd is [Handoll 2008]. Uit een review van Geyman et al. (n = 480; follow-up twee jaar) blijkt dat na conservatieve behandeling met een spalk 83% van de patiënten tevreden te zijn met het resultaat van de behandeling (85% met een acuut letsel (drie onderzoeken) en 73% met chronische of recidiverende klachten) [Geyman 1998]. Wang en Johnson en Bendre et al. adviseren operatieve behandeling bij grotere fracturen (> 30% van het gewrichtsoppervlak) en nadat spalkbehandeling niet effectief is gebleken [Wang 2001; Bendre 2005].

Commentaar: er is geen bewijs voor of tegen spalkbehandeling, het type spalk en het tijdstip waarop doorverwijzing voor operatie geïndiceerd is.

Overwegingen: bij grotere avulsiefracturen waarbij meer dan 30% van het gewrichtsoppervlak betrokken is, wordt over het algemeen een interne osteosynthese van het avulsiefragment geadviseerd, omdat er anders een incongruent gewricht over blijft met mogelijk premature artrose. De literatuur is hier echter niet eenduidig over.

Conclusie: op basis van consensus adviseert de werkgroep, mede gezien de lage incidentie van Mallet finger in de huisartsenpraktijk en de consequenties voor het beleid, altijd een röntgenopname te maken, omdat het onderscheid tussen de tendinogene en de ossale vorm en de omvang van een fractuur niet mogelijk is op grond van het klinisch onderzoek. Bij een tendinogene vorm of een kleine avulsiefractuur bestaat de conservatieve behandeling door de huisarts uit het geven van een mallet-spalk gedurende zes weken. Verwijs bij onvoldoende resultaat of bij grotere fracturen (> 30% van het gewrichtsoppervlak) voor een chirurgische behandeling.

TerugNoot 46

Achtergronden contractuur van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een fibromatose van de fascia palmaris. De aandoening komt in 50% van de gevallen in beide handen voor. Als slechts één hand is aangedaan, dan betreft het meestal de rechterhand [Townley 2006; Saar 2008].

Epidemiologie. De prevalentie in de algemene bevolking varieert sterk door culturele verschillen van 2 tot 42% [Bayat 2006]. Mannen zijn vaker aangedaan dan vrouwen en de aandoening komt vooral bij mannen rond de vijftig jaar voor (vrouwen gemiddeld tien jaar later) [Gudmundsson 2000; Townley 2006]. De ziekte van Dupuytren komt vooral voor bij Noordwest-Europese volkeren en nauwelijks bij Afrikaanse volkeren [Townley 2006; Benson 1998; Bayat 2006; Burge 1999].

Etiologie. De ziekte heeft een genetische oorsprong. Er bestaat een associatie met de Lederhose (Dupuytren aan de voet) en met de ziekte van Peyronie (verkromming van de penis tijdens erectie). De ziekte kan ontstaan na een trauma, maar ook als een complicatie na een chirurgische ingreep.

Risicofactoren. Ongeveer 25% van de patiënten heeft een familielid met soortgelijke klachten. Een verband met roken en alcohol gebruik is niet aangetoond.

Prognose. De prognose is slechter indien de eerste tekenen van de ziekte op jonge leeftijd optreden in combinatie met het voorkomen van de aandoening bij een familielid. Bij het merendeel van de patiënten zullen geen contracturen ontstaan. Indien chirurgische behandeling noodzakelijk is, is de kans op een recidief groot. De prognose is slechter bij diabetes mellitus [Townley 2006].

TerugNoot 47

Diagnose contractuur van Dupuytren

De diagnose contractuur van Dupuytren is goed te stellen aan de hand van klinisch onderzoek. Het is een familiair voorkomende aandoening, met name bij mannen, waarbij een langzaam progressieve contractuur van de palmaire aponeurosis optreedt. Meestal begint de aandoening in de pink en ringvinger waarbij de vingers in een permanente flexiestand terecht komen [Townley 2006].

TerugNoot 48

Beleid contractuur van Dupuytren

Er zijn twee reviews [Bayat 2006; Townley 2006] en twee gerandomiseerde onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van behandelingen bij een contractuur van Dupuytren.

Bij een flexiecontractuur van meer dan 30 graden van het MCP-gewricht of meer dan 25 graden in het PIP-gewricht is een operatieve behandeling geïndiceerd waarbij de fibrotische strengen worden verwijderd [Bayat 2006; Benson 1998]. In een vroeg stadium kan een fasciotomie worden verricht, terwijl in een verder gevorderd stadium en bij recidieven een dermatofasiëtomie noodzakelijk kan zijn [Wilson 1997]. Voor het beoordelen van de mate van contractuurvorming kan de Hueston Table Top Test worden uitgevoerd [Bayat 2006].De kans op een recidief (tot 60%) op dezelfde of op een andere plaats is zeer zeker aanwezig [Townley 2006; Honner 1971]. Soms is het nodig na de operatie een fysiotherapeut om hulp te vragen voor oefeningen of om een (nacht)spalk te dragen [Benson 1998; Jabaley 1999; Townley 2006; Bayat 2006; Jerosch-Herold 2008].

Van Rijssen et al. concluderen na een gerandomiseerd onderzoek (n = 166; follow-up zes weken) dat percutane naaldaponeurotomie een goed alternatief voor chirurgische behandeling (fasciotomie) vormt bij patiënten met een totale passieve extensie beperking tot negentig graden [Van Rijssen 2006]. Ook Trojian en Chu concluderen dat percutane naaldaponeurotomie een goed alternatief is voor chirurgie [Trojian, 2007]. Uit een gerandomiseerd onderzoek van Badalamente en Hurst (n = 35; follow-up 24 maanden) blijkt dat een behandeling met collagenase-injecties een veilige en effectieve methode is in de behandeling van MCP- en PIP-contracturen [Badalamente, 2007].

Commentaar: er zijn geen gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van gangbare behandelingen bij een contractuur van Dupuytren gevonden. De adviezen met betrekking tot de behandeling zijn vooral expert-based. Uit één gerandomiseerd onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat percutane naaldaponeurotomie een goed alternatief kan zijn bij patiënten met een totale passieve extensie beperking tot negentig graden en uit een andere RCT van geringe omvang blijkt dat er aanwijzingen zijn dat collagenase-injecties effectief zouden kunnen zijn.

Overwegingen: een permanente oplossing voor deze ziekte is er niet. Er zijn aanwijzingen dat percutane naaldaponeurotomie een effectieve behandeling kan zijn, maar de werkgroep is van mening dat deze techniek niet zonder uitgebreide training door de huisarts uitgevoerd dient te worden.

Conclusie: de werkgroep adviseert dat de huisarts een expectatief beleid volgt of gericht verwijst voor chirurgische behandeling bij een flexie contractuur van meer dan 45 graden van het MCP-gewricht of meer dan 30 graden in het PIP-gewricht.

TerugNoot 49

Achtergronden tendovaginitis van De Quervain

Bij een tendovaginitis van De Quervain is er sprake van zwelling en een vernauwing van het kanaal aan de duimzijde van de pols, waar de pezen van de musculus extensor pollicis brevis en de musculus abductor pollicus longus doorheen lopen. Er treedt irritatie van de pezen op, waardoor tijdens het bewegen van de pols pijnklachten kunnen ontstaan [Kay 2000]. Dit is vooral het geval bij grijpbewegingen, bij krachtig gebruik van de duim en bij ulnairdeviatie. De pijn zit met name in de duim en de radiale zijde van de pols en kan uitstralen naar de top van de duim en naar de schouder. Ook kunnen er hoorbare en voelbare crepitaties over het verloop van de pezen aanwezig zijn [Moore 1997; Winkel 1995].

Epidemiologie. In een Engels onderzoek onder de algemene bevolking (n = 9.696) was de prevalentie voor mannen 0,5% en voor vrouwen 1,3% [Walker-Bone 2004]. Bij vrouwen komt het voornamelijk in de leeftijd van 35 tot 55 jaar voor, tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding [Moore 1997].

Etiologie. Ondanks het ontbreken van wetenschappelijk bewijs wordt vaak aangenomen dat de klachten worden veroorzaakt door overbelasting van de duim [Moore 1997; Kay 2000]. De klachten komen vaak voor in combinatie met artrose van het CMC-I-gewricht.

TerugNoot 50

Diagnose tendovaginitis van De Quervain

Diagnostiek. Men spreekt van een tendovaginitis van De Quervain indien er sprake is van pijn aan de radiale zijde van de pols en zwelling van het eerste dorsale compartiment gecombineerd met pijn tijdens het strekken van de duim tegen weerstand óf met een positieve test van Finkelstein [Harrington 1998; Walker-Bone 2003]. Bij de test van Finkelstein vindt passieve rek van de pezen plaats. Deze test lokt de specifieke pijn uit en is bij gezonde patiënten niet of minder pijnlijk [Moore 1997; Winkel 1995]. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de test van Finkelstein is goed (kappa 0,79) en redelijk voor de weerstandstest voor de duimextensoren (kappa 0,55) en het beoordelen van lokale drukpijn aan de radiale zijde van de pols (kappa 0,66) [Sluiter 2001].

TerugNoot 51

Beleid tendovaginitis van De Quervain

De effectiviteit van de beschikbare behandelingsvormen bij een tendovaginitis van De Quervain is onderzocht in één Cochrane review [Peters 2009b], één literatuuronderzoek [Richie 2003], één gerandomiseerd onderzoek [Peters 2009d] en vier observationele onderzoeken [Lane 2001; Weiss 1994; Witt 1991; Ta 1999].

Uit de Cochrane review van Peters et al. (één onderzoek; n = 18) blijkt dat corticosteroïdinjecties effectiever zijn in het verminderen van de pijn op korte termijn (één tot zes dagen na de behandeling) dan spalkbehandeling (NNT = 1; 95%-BI 0,8 tot 1,2). Uit het literatuuronderzoek (zeven observationele onderzoeken; n = 459) blijkt dat 83% hersteld is na corticosteroïdinjectie, 61 % na corticosteroïdinjectie gecombineerd met spalk, 14% na spalkbehandeling en 0% na een behandeling met NSAID’s) [Richie 2003].

Uit een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek in de Nederlandse huisartsenpraktijk (n = 21) blijkt dat corticosteroïdinjecties (maximaal twee) effectiever zijn dan een placebo-injectie (Absolute Risico Reductie (ARR) = 0,55; 95% BI: 0,34 tot 0,74; NNT = 2; 95%-BI 1 tot 3) gemeten met de uitkomstmaten behandelrespons (vierpuntenschaal: 78 versus 25%; p = 0,015), ervaren herstel (78 versus 33%; p = 0,047) en ernst van de pijn (4,27 versus 1,33; p = 0,031), maar niet voor functie (hand- en vingerfunctieschaal van de Dutch Arthritis Impact Measurement Scale) op de korte termijn (follow-up twee weken na de laatste injectie) [Peters 2009d]. Na twaalf maanden blijkt dat er nog een verschil tussen de groepen bestaat met betrekking tot ervaren herstel (p = 0,02), maar niet voor pijn en functie.

In een observationeel onderzoek van Lane et al. (n = 300; follow-up één tot zes jaar) is circa 90% van de patiënten met minder ernstige en recent ontstane klachten hersteld door immobilisatie in de vorm van een spalk gecombineerd met een NSAID, terwijl 25% van de patiënten met ernstige klachten is hersteld door deze behandeling [Lane 2001]. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de 76% van de patiënten met ernstige klachten volledig hersteld is na corticosteroïdinjecties. In een vergelijkend retrospectief cohortonderzoek van Weiss et al. (n = 93; follow-up dertien maanden) is 67% hersteld na een behandeling met corticosteroïdinjecties alleen, 57% na een gecombineerde behandeling van corticosteroïdinjectie met spalk en 22% na spalkbehandeling alleen [Weis 1994]. Uit een prospectief onderzoek van Witt et al. (n = 95; follow-up twaalf maanden) blijkt dat 62% van de deelnemers herstelt na een behandeling met corticosteroïdinjecties [Witt 1991]. Er zijn geen vergelijkende onderzoeken tussen injecties precies in de peesschede en minder nauwkeurige plaatsing van de naald. Uit een niet-gecontroleerd onderzoek van Ta (n = 43; follow-up drie jaar) blijkt dat operatief klieven van de peesschede een herstelpercentage heeft van 91% tegen hogere kosten en mogelijke chirurgische complicaties [Ta 1999].

Commentaar: er is nog weinig bekend over de effectiviteit van de beschikbare behandelingsvormen. Er zijn vrijwel geen gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd en de adviezen met betrekking tot de behandeling zijn dan ook vooral expert-based.

Conclusie: de werkgroep is van mening dat eerste behandeling bij minder ernstige en recente klachten zou moeten bestaan uit rust eventueel gecombineerd met een NSAID. Bij onvoldoende effect van een afwachtend beleid is een lokale injectie met een corticosteroïd in de peesschede de meest aangewezen behandeling, alhoewel het bewijs voor effectiviteit gebaseerd is op slechts een kleine RCT en diverse observationele onderzoeken. Bij lang bestaande klachten of onvoldoende effect van de injecties kan er gekozen worden voor operatieve behandeling.

Bij verwijzingen naar NHG-producten: www.nhg.org

Altman R, Alarcon G, Appelrouth D, Bloch D, Borenstein D, Brandt K et al. The American College of Rheumatology criteria for the classification and reporting of osteoarthritis of the hand. Arthritis Rheum 1990;33:1601-10.

Altman RD, Dreiser RL, Fisher CL, Chase WF, Dreher DS, Zacher J. Diclofenac Sodium Gel in Patients with Primary Hand Osteoarthritis: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial. J Rheumatol 2009;36:1991-9.

Anderson B, Kaye S. Treatment of flexor tenosynovitis of the hand ('trigger finger') with corticosteroids. A prospective study of the response to local injection. Arch Intern Med 1991;151:153-6.

Armstrong T, Devor W, Borschel L, Contreras R. Intracarpal steroid injection is safe and effective for short-term management of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2004;29:82-8.

Badalamente MA, Hurst LC. Efficacy and safety of injectable mixed collagenase subtypes in the treatment of Dupuytren's contracture. J Hand Surg [Am] 2007;32:767-74.

Baek GH, Kim JH, Chung MS, Kang SB, Lee YH, Gong HS. The natural history of pediatric trigger thumb. J Bone Joint Surg Am 2008;90:980-5.

Bayat A, McGrouther DA. Management of Dupuytren's disease--clear advice for an elusive condition. Ann R Coll Surg Engl 2006;88:3-8.

Becker J, Nora DB, Gomes I, Stringari FF, Seitensus R, Panosso JS et al. An evaluation of gender, obesity, age and diabetes mellitus as risk factors for carpal tunnel syndrome. Clin Neurophysiol 2002;113:1429-34.

Bendre AA, Hartigan BJ, Kalainov DM. Mallet finger. J Am Acad Orthop Surg 2005;13:336-44.

Benson LS, Ptaszek AJ. Injection versus surgery in the treatment of trigger finger. J Hand Surg Am 1997;22:138-44.

Benson LS, Williams CS, Kahle M. Dupuytren's contracture. J Am Acad Orthop Surg 1998;6:24-35.

Berghoff RA Jr., Amadio PC. Dorsales Handgelenkganglion. Ursache des dorsalen Handgelenkschmerzes. Orthopade 1993;22:30-5.

Bland JD. Treatment of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2007a;36:167-71.

Bland JD. Carpal tunnel syndrome. BMJ 2007b;335:343-46.

Bongers FJ, Schellevis FG, Van den Bosch WJ, Van der Zee J. Carpal tunnel syndrome in general practice (1987 and 2001): incidence and the role of occupational and non-occupational factors. Br J Gen Pract 2007;57:36-9.

Bot SD, Van der Waal JM, Terwee CB, Van der Windt DA, Schellevis FG, Bouter LM et al. Incidence and prevalence of complaints of the neck and upper extremity in general practice. Ann Rheum Dis 2005;64:118-23.

Botha-Scheepers S, Riyazi N, Watt I, Rosendaal FR, Slagboom E, Bellamy N et al. Progression of hand osteoarthritis over two years: a clinical and radiological follow-up study. Ann Rheum Dis 2008.

Boustedt C, Nordenskiold U, Lundgren NA. Effects of a hand-joint protection programme with an addition of splinting and exercise: one year follow-up. Clin Rheumatol 2009;28:793-9.

Burge P. Genetics of Dupuytren's disease. Hand Clin 1999;15:63-71.

Burke DT, Burke MM, Stewart GW, Cambre A. Splinting for carpal tunnel syndrome: in search of the optimal angle. Arch Phys Med Rehabil 1994;75:1241-4.

Burke FD, Melikyan EY, Bradley MJ, Dias JJ. Primary care referral protocol for wrist ganglia. Postgrad Med J 2003;79:329-31.

Burke FD, Wilgis EF, Dubin NH, Bradley MJ, Sinha S. Relationship between the duration and severity of symptoms and the outcome of carpal tunnel surgery. J Hand Surg [Am] 2006;31:1478-82.

Burke FD, Bradley MJ, Sinha S, Wilgis EF, Dubin NH. Primary care management of patients with carpal tunnel syndrome referred to surgeons: are non-operative interventions effectively utilised? Postgrad Med J 2007a;83:498-501.

Burke FD, Bradley MJ. A proposal justifying an alternative referral practice from primary care for three common hand surgery diagnoses. Postgrad Med J 2007b;83:616-7.

CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg. Richtlijn diagnostiek en behandeling van het carpale tunnelsyndroom. Van Zuiden Communications B.V., 2005.

Celiker R, Arslan S, Inanici F. Corticosteroid injection vs. nonsteroidal antiinflammatory drug and splinting in carpal tunnel syndrome. Am J Phys Med Rehabil 2002;81:182-6.

Chang MH, Chiang HT, Lee SS, Ger LP, Lo YK. Oral drug of choice in carpal tunnel syndrome. Neurology 1998;51:390-3.

Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) Nijmegen e.o.(1999-2005). Universitair Medisch Centrum St.Radboud. http://www.zorggegevens.nl .

Cvijetic S, Kurtagic N, Ozegovic DD. Osteoarthritis of the hands in the rural population: a follow-up study. Eur J Epidemiol 2004;19:687-91.

D'Arcy CA, McGee S. The rational clinical examination. Does this patient have carpal tunnel syndrome? JAMA 2000;283:3110-7.

Dahaghin S, Bierma-Zeinstra SM, Ginai AZ, Pols HA, Hazes JM, Koes BW. Prevalence and pattern of radiographic hand osteoarthritis and association with pain and disability (the Rotterdam study). Ann Rheum Dis 2005a;64:682-7.

Dahaghin S, Bierma-Zeinstra SM, Reijman M, Pols HA, Hazes JM, Koes BW. Prevalence and determinants of one month hand pain and hand related disability in the elderly (Rotterdam study). Ann Rheum Dis 2005b;64:99-104.

Dahaghin S, Bierma-Zeinstra SM, Koes BW, Hazes JM, Pols HA. Do metabolic factors add to the effect of overweight on hand osteoarthritis? The Rotterdam Study. Ann Rheum Dis 2007;66:916-20.

Dammers JW, Veering MM, Vermeulen M. Injection with methylprednisolone proximal to the carpal tunnel: randomised double blind trial. BMJ 1999;319:884-6.

De Krom MC, Kester AD, Knipschild PG, Spaans F. Risk factors for carpal tunnel syndrome. Am J Epidemiol 1990;132:1102-10.

De Krom MC, Knipschild PG, Kester AD, Thijs CT, Boekkooi PF, Spaans F. Carpal tunnel syndrome: prevalence in the general population. J Clin Epidemiol 1992;45:373-6.

De Krom MC, Van Croonenborg JJ, Blaauw G, Scholten RJ, Spaans F. Richtlijn "Diagnostiek en behandeling van het carpale-tunnelsyndroom". Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:76-81.

De la Parra-Marquez ML, Tamez-Cavazos R, Zertuche-Cedillo L, Martinez-Perez JJ, Velasco-Rodriguez V, Cisneros-Perez V. Factores de riesgo asociados a tenosinovitisestenosante. Estudio de casos y controles. Cir Cir 2008;76:317-21.

Dias JJ, Dhukaram V, Kumar P. The natural history of untreated dorsal wrist ganglia and patient reported outcome 6 years after intervention. J Hand Surg Eur Vol 2007;32:502-8.

Dillon CF, Hirsch R, Rasch EK, Gu Q. Symptomatic hand osteoarthritis in the United States: prevalence and functional impairment estimates from the third U.S. National Health and Nutrition Examination Survey, 1991-1994. Am J Phys Med Rehabil 2007;86:12-21.

Dominick KL, Jordan JM, Renner JB, Kraus VB. Relationship of radiographic and clinical variables to pinch and grip strength among individuals with osteoarthritis. Arthritis Rheum 2005;52:1424-30.

Dziedzic K, Thomas E, Hill S, Wilkie R, Peat G, Croft PR. The impact of musculoskeletal hand problems in older adults: findings from the North Staffordshire Osteoarthritis Project (NorStOP). Rheumatology (Oxford) 2007;46:963-7.

Egan MY, Brousseau L. Splinting for osteoarthritis of the carpometacarpal joint: a review of the evidence. Am J Occup Ther 2007;61:70-8.

Elbaz A, Gagnon S, Beaumont P, et al. Carpal tunnel syndrome: a double blind study of the effect of steroid injection. J Bone Joint Surg 1994;76-8.

Feuerstein M, Burrell LM, Miller VI, Lincoln A, Huang GD, Berger R. Clinical management of carpal tunnel syndrome: a 12-year review of outcomes. Am J Ind Med 1999;35:232-45.

Fumagalli M, Sarzi-Puttini P, Atzeni F. Hand osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum 2005;34:47-52.

Garfinkel MS, Schumacher HR, Jr., Husain A, Levy M, Reshetar RA. Evaluation of a yoga based regimen for treatment of osteoarthritis of the hands. J Rheumatol 1994;21:2341-3.

Garland H, Langworth EP, Taverner D, Clarck JM. Surgical treatment for carpal tunnel syndrome. Lancet 1964;1:1129-30.

Gerritsen AA, De Vet HC, Scholten RJ, Bertelsmann FW, De Krom MC, Bouter LM. Splinting vs surgery in the treatment of carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. JAMA 2002;288:1245-51.

Geyman JP, Fink K, Sullivan SD. Conservative versus surgical treatment of mallet finger: a pooled quantitative literature evaluation. J Am Board Fam Pract 1998;11:382-90.

Gezondheidsraad. Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005.

Goodyear-Smith F, Arroll B. What can family physicians offer patients with carpal tunnel syndrome other than surgery? A systematic review of nonsurgical management. Ann Fam Med 2004;2:267-73.

Gray RG, Gottlieb NL. Intra-articular corticosteroids. An updated assessment. Clin Orthop Relat Res 1983;235-63.

Griggs SM, Weiss AP, Lane LB, Schwenker C, Akelman E, Sachar K. Treatment of trigger finger in patients with diabetes mellitus. J Hand Surg Am 1995;20:787-9.

Grotle M, Hagen KB, Natvig B, Dahl FA, Kvien TK. Obesity and osteoarthritis in knee, hip and/or hand: an epidemiological study in the general population with 10 years follow-up. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:132.

Gudmundsson KG, Arngrimsson R, Sigfusson N, Bjornsson A, Jonsson T. Epidemiology of Dupuytren's disease: clinical, serological, and social assessment. The Reykjavik Study. J Clin Epidemiol 2000;53:291-6.

Gupta SK, Benstead TJ. Symptoms experienced by patients with carpal tunnel syndrome. Can J Neurol Sci 1997;24: 338-42.

Habib GS, Badarny S, Rawashdeh H. A novel approach of local corticosteroid injection for the treatment of carpal tunnel syndrome. Clin Rheumatol 2006;25:338-40.

Handoll HH, Vaghela MV. Interventions for treating mallet finger injuries. Cochrane Database Syst Rev 2008;CD004574.

Harrington JM, Carter JT, Birrell L, Gompertz D. Surveillance case definitions for work related upper limb pain syndromes. Occup Environ Med 1998;55:264-71.

Harris PA, Hart DJ, Dacre JE, Huskisson EC, Spector TD. The progression of radiological hand osteoarthritis over ten years: a clinical follow-up study. Osteoarthritis Cartilage 1994;2:247-52.

Herskovitz S, Berger AR, Lipton RB. Low-dose, short-term oral prednisone in the treatment of carpal tunnel syndrome. Neurology 1995;45:1923-5.

Heyworth BE, Lee JH, Kim PD, Lipton CB, Strauch RJ, Rosenwasser MP. Hylan versus corticosteroid versus placebo for treatment of basal joint arthritis: a prospective, randomized, double-blinded clinical trial. J Hand Surg Am 2008;33:40-8.

Hill S, Dziedzic K, Thomas E, Baker SR, Croft P. The illness perceptions associated with health and behavioural outcomes in people with musculoskeletal hand problems: findings from the North Staffordshire Osteoarthritis Project (NorStOP). Rheumatology (Oxford) 2007;46:944-51.

Hobby JL, Venkatesh R, Motkur P. The effect of age and gender upon symptoms and surgical outcomes in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg [Br] 2005;30:599-604.

Honner R, Lamb DW, James JI. Dupuytren's contracture. Long term results after fasciectomy. J Bone Joint Surg Br 1971;53:240-6.

Hui AC, Wong S, Leung CH, Tong P, Mok V, Poon D et al. A randomized controlled trial of surgery vs steroid injection for carpal tunnel syndrome. Neurology 2005;64:2074-8.

Huisstede BM, Miedema HS, Verhagen AP, Koes BW, Verhaar JA. Multidisciplinary consensus on the terminology and classification of complaints of the arm, neck and/or shoulder. Occup Environ Med 2007;64:313-9.

Jabaley ME. Surgical treatment of Dupuytren's disease. Hand Clin 1999;15:109-26, vii.

Jablecki CK, Andary MT, Floeter MK, Miller RG, Quartly CA, Vennix MJ, Wilson JR. Second AAEM literature review of the usefulness of nerve conduction studies and needle electromyography for the evaluation of patients with carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2002;26:1-53.

Jarvik JG, Yuen E, Haynor DR, Bradley CM, Fulton-Kehoe D, Smith-Weller T et al. MR nerve imaging in a prospective cohort of patients with suspected carpal tunnel syndrome. Neurology 2002;58:1597-602.

Jarvik JG, Comstock BA, Kliot M, Turner JA, Chan L, Heagerty PJ et al. Surgery versus non-surgical therapy for carpal tunnel syndrome: a randomised parallel-group trial. Lancet 2009;374:1074-81.

Jerosch-Herold C, Shepstone L, Chojnowski AJ, Larson D. Splinting after contracture release for Dupuytren's contracture (SCoRD): protocol of a pragmatic, multi-centre, randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:62.

Joshi R. Intraarticular corticosteroid injection for first carpometacarpal osteoarthritis. J Rheumatol 2005;32:1305-6.

Kang L, Akelman E, Weiss AP. Arthroscopic versus open dorsal ganglion excision: a prospective, randomized comparison of rates of recurrence and of residual pain. J Hand Surg Am 2008;33:471-5.

Katz JN, Stirrat CR. A self-administered hand diagram for the diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Am 1990a;15:360-3.

Katz JN, Larson MG, Sabra A, Krarup C, Stirrat CR, Sethi R et al. The carpal tunnel syndrome: diagnostic utility of the history and physical examination findings. Ann Intern Med 1990b;112:321-7.

Katz JN, Simmons BP. Clinical practice. Carpal tunnel syndrome. N Engl J Med 2002;346:1807-12.

Kay NR. De Quervain's disease. Changing pathology or changing perception? J Hand Surg Br 2000;25:65-9.

Kele H, Verheggen R, Bittermann HJ, Reimers CD. The potential value of ultrasonography in the evaluation of carpal tunnel syndrome. Neurology 2003;61:389-91.

Kellgren JH, Lawrence JS, Bier F. Genetic factors in generelized osteo-arthrosis. Ann Rheum Dis 1963;22:237-55.

Kjeken I, Dagfinrud H, Slatkowsky-Christensen B, Mowinckel P, Uhlig T, Kvien TK et al. Activity limitations and participation restrictions in women with hand osteoarthritis: patients' descriptions and associations between dimensions of functioning. Ann Rheum Dis 2005;64:1633-8.

Kumar P, Chakrabarti I. Idiopathic carpal tunnel syndrome and trigger finger: is there an association? J Hand Surg Eur Vol 2009;34:58-9.

Lambert MA, Morton RJ, Sloan JP. Controlled study of the use of local steroid injection in the treatment of trigger finger and thumb. J Hand Surg Br 1992;17:69-70.

Lane LB, Boretz RS, Stuchin SA. Treatment of de Quervain's disease:role of conservative management. J Hand Surg Br 2001;26:258-60.

Lawrence RC, Felson DT, Helmick CG, Arnold LM, Choi H, Deyo RA et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States. Part II. Arthritis Rheum 2008;58:26-35.

Lin J, Zhang W, Jones A, Doherty M. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2004;329:324.

Ly-Pen D, Andreu JL, De Blas G, Sanchez-Olaso A, Millan I. Surgical decompression versus local steroid injection in carpal tunnel syndrome: a one-year, prospective, randomized, open, controlled clinical trial. Arthritis Rheum 2005;52: 612-9.

Manente G, Torrieri F, Di Blasic F, Staniscia T, Romano F, Uncini A. An innovative hand brace for carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Muscle Nerve 2001;24:1020-5.

Marshall S, Tardif G, Ashworth N. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;CD001554.

Martou G, Veltri K, Thoma A. Surgical treatment of osteoarthritis of the carpometacarpal joint of the thumb: a systematic review. Plast Reconstr Surg 2004;114:421-32.

Meenagh GK, Patton J, Kynes C, Wright GD. A randomised controlled trial of intra-articular corticosteroid injection of the carpometacarpal joint of the thumb in osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2004;63:1260-3.

Moghtaderi A, Izadi S, Sharafadinzadeh N. An evaluation of gender, body mass index, wrist circumference and wrist ratio as independent risk factors for carpal tunnel syndrome. Acta Neurol Scand 2005;112:375-9.

Mondelli M, Passero S, Giannini F. Provocative tests in different stages of carpal tunnel syndrome. Clin Neurol Neurosurg 2001;103:178-83.

Mondelli M, Rossi S, Monti E, Aprile I, Caliandro P, Pazzaglia C et al. Long term follow-up of carpal tunnel syndrome during pregnancy: a cohort study and review of the literature. Electromyogr Clin Neurophysiol 2007;47:259-71.

Moore JS. De Quervain's tenosynovitis. Stenosing tenosynovitis of the first dorsal compartment. J Occup Environ Med 1997;39:990-1002.

Moore JS. Flexor tendon entrapment of the digits (trigger finger and trigger thumb). J Occup Environ Med 2000;42:526-45.

Murphy D, Failla JM, Koniuch MP. Steroid versus placebo injection for trigger finger. J Hand Surg Am 1995;20:628-31.

National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Osteoarthritis: national clinical guideline for care and management in adults. London: Royal College of Physicians, 2008.

National Institute of Health and Clinical Excellence. Osteoarthritis: the care and management of adults with osteoarthritis - draft document. National Institute of Health and Clinical Excellence, 2008.

Newport ML, Lane LB, Stuchin SA. Treatment of trigger finger by steroid injection. J Hand Surg Am 1990;15:748-50.

Nielsen NH, Jensen NV. Ganglion--seneknude pa hand og handled. Ugeskr Laeger 2007;169:1303-5.

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, schouder of nek: geautoriseerde richtlijn. Utrecht: NVAB, 2003.

O'Connor D, Marshall S, Massy-Westropp N. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2003;CD003219.

O'Gradaigh D, Merry P. Corticosteroid injection for the treatment of carpal tunnel syndrome. Ann Rheum Dis 2000;59:918-9.

Oliveria SA, Felson DT, Reed JI, Cirillo PA, Walker AM. Incidence of symptomatic hand, hip, and knee osteoarthritis among patients in a health maintenance organization. Arthritis Rheum 1995;38:1134-41.

Osterwalder JJ, Widrig R, Stober R, Gachter A. Diagnostic validity of ultrasound in patients with persistent wrist pain and suspected occult ganglion. J Hand Surg Am 1997;22:1034-40.

Ouellette EA, Makowski AL. How men and women are affected by osteoarthritis of the hand. Orthop Clin North Am 2006;37:541-8.

Ozdogan H, Yazici H. The efficacy of local steroid injections in idiopathic carpal tunnel syndrome: a double-blind study. Br J Rheumatol 1984;23:272-5.

Padua L, Lo Monaco M, Valente EM, Tonali PA. A useful electrophysiologic parameter for diagnosis of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1996;19:48-53.

Padua L, Aprile I, Caliandro P, Carboni T, Meloni A, Massi S et al. Symptoms and neurophysiological picture of carpal tunnel syndrome in pregnancy. Clin Neurophysiol 2001;112:1946-51.

Padua L, Aprile I, Caliandro P, Mondelli M, Pasqualetti P, Tonali PA. Carpal tunnel syndrome in pregnancy: multiperspective follow-up of untreated cases. Neurology 2002;59:1643-6.

Palmer KT, Harris EC, Coggon D. Carpal tunnel syndrome and its relation to occupation: a systematic literature review. Occup Med (Lond) 2007;57:57-66.

Patel MR, Bassini L. Trigger fingers and thumb: when to splint, inject, or operate. J Hand Surg Am 1992;17:110-3.

Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH, Jong BM. Corticosteroid injections effective for trigger finger in adults in general practice: a double-blinded randomised placebo controlled trial. Ann Rheum Dis 2008;67:1262-6.

Peters-Veluthamaningal C, Van der Windt DA, Winters JC, Meyboom-de Jong B. Corticosteroid injection for trigger finger in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009a.

Peters-Veluthamaningal C, Van der Windt DA, Winters JC, Meyboom-de Jong B. Corticosteroid injection for de Quervain's tenosynovitis. Cochrane Database Syst Rev 2009b.

Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH, Meyboom-de Jong B. Randomized controlled trial of local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome in general practice [proefschrift]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2009c.

Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH, Meyboom-de Jong B. Randomized controlled trial of local corticosteroid injection for de Quervain’s tenosynovitis in general practice. BMC Musculoskeletal Disorders. Cochrane Database Syst Rev 2009d;10:131.

Picavet HS, Schouten JS. Musculoskeletal pain in the Netherlands: prevalences, consequences and risk groups, the DMC(3)-study. Pain 2003;102:167-78.

Richie CA 3rd, Briner WW Jr. Corticosteroid injection for treatment of de Quervain's tenosynovitis: a pooled quantitative literature evaluation. J Am Board Fam Pract 2003;16:102-6.

Rodgers WB, Waters PM. Incidence of trigger digits in newborns. J Hand Surg Am 1994;19:364-8.

Rothacker DQ, Lee I, Littlejohn TW 3rd. Effectiveness of a single topical application of 10|x% trolamine salicylate cream in the symptomatic treatment of osteoarthritis. J Clin Rheumatol 1998;4:6-12.

Ryzewicz M, Wolf JM. Trigger digits: principles, management, and complications. J Hand Surg Am 2006;31:135-46.

Saar JD, Grothaus PC. Dupuytren's disease: an overview. Plast Reconstr Surg 2000;106:125-34.

Scelsa SN, Herskovitz S, Bieri P, Berger AR. Median mixed and sensory nerve conduction studies in carpal tunnel syndrome. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1998;109:268-73.

Scholten RJ, Mink van der Molen A, Uitdehaag BM, Bouter LM, De Vet HC. Surgical treatment options for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;CD003905.

Sempowski IP. The management of the occasional trigger finger. Can J Rural Med 2008;13:136-8.

Sevim S, Dogu O, Camdeviren H, Kaleagasi H, Aral M, Arslan E et al. Long-term effectiveness of steroid injections and splinting in mild and moderate carpal tunnel syndrome. Neurol Sci 2004;25:48-52.

Sluiter JK, Rest KM, Frings-Dresen MH. Criteria document for evaluating the work-relatedness of upper-extremity musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health 2001;27 Suppl 1:1-102.

Spies-Dorgelo MN, Van der Windt DA, Van der Horst HE, Prins AP, Stalman WA. Hand and wrist problems in general practice--patient characteristics and factors related to symptom severity. Rheumatology (Oxford) 2007;46:1723-8.

Spies-Dorgelo MN, Van der Windt DA, Prins AP, Dziedzic KS, Van der Horst HE. Clinical course and prognosis of hand and wrist problems in primary care. Arthritis Rheum 2008;59:1349-57.

Stahl S, Karsh-Zafrir I, Ratzon N, Rosenberg N. Comparison of intraarticular injection of depot corticosteroid and hyaluronic acid for treatment of degenerative trapeziometacarpal joints. J Clin Rheumatol 2005;11:299-302.

Stamm TA, Machold KP, Smolen JS, Fischer S, Redlich K, Graninger W et al. Joint protection and home hand exercises improve hand function in patients with hand osteoarthritis: a randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2002;47: 44-9.

Stevens JC, Smith BE, Weaver AL, Bosch EP, Deen HG Jr, Wilkens JA. Symptoms of 100 patients with electromyographically verified carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1999;22:1448-56.

Ta KT, Eidelman D, Thomson JG. Patient satisfaction and outcomes of surgery for de Quervain's tenosynovitis. J Hand Surg Am 1999;24:1071-7.

Tomlinson PJ, Field J. Morbidity of hand and wrist Ganglia. Hand Surg 2006;11:5-8.

Townley WA, Baker R, Sheppard N, Grobbelaar AO. Dupuytren's contracture unfolded. BMJ 2006;332:397-400.

Trezies AJ, Lyons AR, Fielding K, Davis TR. Is occupation an aetiological factor in the development of trigger finger? J Hand Surg Br 1998;23:539-40.

Trojian TH, Chu SM. Dupuytren's disease: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2007;76:86-9.

Turowski GA, Zdankiewicz PD, Thomson JG. The results of surgical treatment of trigger finger. J Hand Surg Am 1997;22:145-9.

Urwin M, Symmons D, Allison T, Brammah T, Busby H, Roxby M et al. Estimating the burden of musculoskeletal disorders in the community: the comparative prevalence of symptoms at different anatomical sites, and the relation to social deprivation. Ann Rheum Dis 1998;57:649-55.

Van den Borne MP, Custers FJ, Van der Aa JP, Van der Eijken JW. 'Knappende duim' bij 38 kinderen: goede resultaten van operatie op korte en lange termijn. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:374-7.

Van der Linden MW, Westert GP, De Bakker DH, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.

Van Everdingen JJE, Van den Eerenbeemt AMM, Klazinga NS, Pols J. Pinkhof Geneeskundig Woordenboek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006.

Van Rijssen AL, Gerbrandy FS, Ter Linden H, Klip H, Werker PM. A comparison of the direct outcomes of percutaneous needle fasciotomy and limited fasciectomy for Dupuytren's disease: a 6-week follow-up study. J Hand Surg [Am] 2006;31:717-25.

Verdugo RJ, Salinas RA, Castillo JL, Cea JG. Surgical versus non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2008;CD001552.

Verduijn MM, Folmer H. Farmacotherapeutische Richtlijn Pijnbestrijding: Eerste herziening. Huisarts Wet 2007;50:601-15.

Wajon A, Ada L, Edmunds I. Surgery for thumb (trapeziometacarpal joint) osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2005a;CD004631.

Wajon A, Ada L. No difference between two splint and exercise regimens for people with osteoarthritis of the thumb: a randomised controlled trial. Aust J Physiother 2005b;51: 245-9.

Walker-Bone K, Palmer KT. Musculoskeletal disorders in farmers and farm workers. Occup Med (Lond) 2002;52:441-50.

Walker-Bone K, Palmer KT, Reading I, Coggon D, Cooper C. Prevalence and impact of musculoskeletal disorders of the upper limb in the general population. Arthritis Rheum 2004;51:642-51.

Walker-Bone KE, Palmer KT, Reading I, Cooper C. Soft-tissue rheumatic disorders of the neck and upper limb: prevalence and risk factors. Semin Arthritis Rheum 2003;33:185-203.

Walker WC, Metzler M, Cifu DX, Swartz Z. Neutral wrist splinting in carpal tunnel syndrome: a comparison of night-only versus full-time wear instructions. Arch Phys Med Rehabil 2000;81:424-9.

Wang QC, Johnson BA. Fingertip injuries. Am Fam Physician 2001;63:1961-6.

Watanabe H, Hamada Y, Toshima T, Nagasawa K. Conservative treatment for trigger thumb in children. Arch Orthop Trauma Surg 2001;121:388-90.

Watson HK, Rogers WD, Ashmead D. Reevaluation of the cause of the wrist ganglion. J Hand Surg Am 1989;14:812-7.

Weiss AP, Akelman E, Tabatabai M. Treatment of de Quervain's disease. J Hand Surg Am 1994;19:595-8.

Westbrook AP, Stephen AB, Oni J, Davis TR. Ganglia: the patient's perception. J Hand Surg Br 2000;25:566-7.

WHO. ICF: international classification of functioning, disability and Health. Genève: WHO, 2001.

Wilder FV, Barrett JP, Farina EJ. Joint-specific prevalence of osteoarthritis of the hand. Osteoarthritis Cartilage 2006;14:953-7.

Wilson GR. Current surgical treatment of Dupuytren's disease. Br J Clin Pract 1997;51:106-10.

Winkel D, Martens M, Wyffels P. Orthopedische geneeskunde. Onderzoek, diagnose en behandeling van de extremiteiten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1995.

Witt J, Pess G, Gelberman RH. Treatment of de Quervain tenosynovitis. A prospective study of the results of injection of steroids and immobilization in a splint. J Bone Joint Surg Am 1991;73:219-22.

Wong SM, Hui AC, Tang A, Ho PC, Hung LK, Wong KS et al. Local vs systemic corticosteroids in the treatment of carpal tunnel syndrome. Neurology 2001;56:1565-7.

Wong SM, Hui AC, Lo SK, Chiu JH, Poon WF, Wong L. Single vs. two steroid injections for carpal tunnel syndrome: a randomised clinical trial. Int J Clin Pract 2005;59:1417-21.

Zacher J, Burger KJ, Farber L, Grave M, Abberger H, Bertsch K. Originalarbeiten - Topisches Diclofenac-Emulgel versus orales Ibuprofen inder Therapie der aktivierten Arthrose der Fingergelenke (Heberden- und/oder Bouchard-Arthrose). Aktuelle Rheumatologie 2001;26:7-14.

Zacher J, Altman R, Bellamy N, Bruhlmann P, Da Silva J, Huskisson E et al. Topical diclofenac and its role in pain and inflammation: an evidence-based review. Curr Med Res Opin 2008;24:925-50.

Zhang W, Doherty M, Leeb BF, Alekseeva L, Arden NK, Bijlsma JW et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hand osteoarthritis: report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2007;66:377-88.

Zhang W, Doherty M, Leeb BF, Alekseeva L, Arden NK, Bijlsma JW et al. EULAR evidence-based recommendations for the diagnosis of hand osteoarthritis: report of a task force of ESCISIT. Ann Rheum Dis 2009;68:8-17.

Zhang Y, Niu J, Kelly-Hayes M, Chaisson CE, Aliabadi P, Felson DT. Prevalence of symptomatic hand osteoarthritis and its impact on functional status among the elderly: The Framingham Study. Am J Epidemiol 2002;156:1021-7.

Zhang Y, Jordan JM. Epidemiology of osteoarthritis. Rheum Dis Clin North Am 2008;34:515-29.